Αναγνώριση

Home // Αναγνώριση

Αναγνωρισμένες σπουδές

Το Epsilon College ακολουθώντας κατά γράμμα την Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει προχωρήσει σε σημαντικές ακαδημαϊκές συνεργασίες παρέχοντας στην Ελλάδα αναγνωρισμένες σπουδές.

Τα πτυχία που χορηγούνται από Πανεπιστήμια χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, μέσω φοίτησης σε Κολλέγιο αναγνωρίζονται επαγγελματικά και δίνουν στους αποφοίτους τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με εκείνα που χορηγούνται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ) είναι το αρμόδιο όργανο για τη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και την επαγγελματική ισοδυναμία πτυχίων από αλλοδαπά πανεπιστήμια με τα αντίστοιχα πτυχία των Ελληνικών Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.

Τα προγράμματα του Epsilon College εμπίπτουν στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας και οι απόφοιτοι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης έχουν δικαίωμα να ασκήσουν χωρίς περιορισμούς το επάγγελμα που έχουν επιλέξει στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δείτε εδώ τις πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση, που έχει αναρτήσει το Υπουργείο Παιδείας

Νομοθετικό πλαίσιο αναγνώρισης πτυχίων

Η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των Κολλεγίων πραγματοποιήθηκε όταν με το Π.Δ. 38|2010 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 36|2005 και επιλύθηκε το θέμα της επαγγελματικής αναγνώρισης των κατόχων πτυχίων από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε., στους οποίους περιλαμβάνονταν και όσοι είχαν αποκτήσει αυτά τα πτυχία μέσω φοίτησης σε Κολλέγια.

Η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των Κολλεγίων επιβάλλεται πλέον μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 38/2010 που τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4093/2012 και 4111/2013.

Το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την αναγνώριση των πτυχίων των Ελληνικών κολεγίων είναι :
Π.Δ. 38/2010(ΦΕΚ 78 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ.Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

  • N. 4093/2012(ΦΕΚ 222 Α΄)
  • N. 4205/13 (ΦΕΚ 242 Α΄)
  • Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄)
  • Π.Δ.51/2017(ΦΕΚ 82 Α’)
  • N. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄)

Δείτε εδώ τις πληροφορίες σχετικά με το Νομοθετικό πλαίσιο.

NARIC – National Recognition Information Centre for the United Kingdom

Το NARIC είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση ότι οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται στους απόφοιτους των Ελληνικών κολλεγίων είναι απολύτως ισότιμοι ως προς τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους δικαιώματα στη Μ. Βρετανία με εκείνους που απονέμονται στους απόφοιτους του ιδίου Βρετανικού πανεπιστημίου, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στη Ελλάδα. Όλοι οι απόφοιτοι του Epsilon College αποκτούν αναγνώριση του πτυχίου τους από το NARIC και αυτόματα αποκτούν το δικαίωμα να εργαστούν στην Μ. Βρετανία.

Eπισκεφτείτε εδώ την επίσημη ιστοσελίδα του NARIC

M Masters D Diplomas B Bachelors