Diploma in Business Leadership

Επιχειρηματική Ηγεσία 

Γλωσσα

Ελληνικά

Διάρκεια:

80 ώρες

Πιστοποίηση:

Curriculum endorsed by the University of Northampton

Φοίτηση:

Online

Diploma in Business Leadership

Το Diploma in Business Leadership έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών, παραγωγικών μονάδων στη θεωρία και στις βασικές πρακτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους σύγχρονες, στοχευμένες, εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες στο Management προκειμένου να ανελιχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Γιατί να επιλέξω το Epsilon College;

 • Πρακτικό πρόγραμμα

  Οι καταρτιζόμενοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τον ρόλο της ηγεσίας στους σύγχρονους οργανισμούς, θα αποκτήσουν εργαλεία ανάλυσης για το δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων και θα γνωρίσουν τεχνικές οργανωσιακής αλλαγής και εντοπισμού τομέων προς βελτίωση εντός του οργανισμού.

 • Διδάσκοντες

  Διδάσκουν στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

  Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 125.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

 • Πιστοποίηση

  Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton), που έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

 • Δωρεάν Παροχές

  Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine  &  Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition.

 • Online φοίτηση

  Δυνατότητα Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

Μαθήματα

Foundations of Strategic Management

Η συγκεκριμένη ενότητα στοχεύει να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες :

 • Να μάθουν εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης ενός οργανισμού, με αξιολόγηση των δυνατών και αδύναμων σημείων τους, καθώς και εντοπισμό τυχόν ευκαιριών και απειλών.
 • Να κατανοήσουν τη δυναμική ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και να εντοπίσουν τα κενά της αγοράς που μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για στρατηγική τοποθέτηση.
 • Να εμβαθύνουν στις στρατηγικές επιλογές που έχει στη διάθεσή της μία επιχείρηση για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και να επιδιώξει την ανάπτυξή της.
 • Να κατανοήσουν την ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.

Entrepreneurial thinking and SMEs

Η εν λόγω ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να κατανοήσουν την έννοια της επιχειρηματικότητας και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την άσκησή της.
 • Να αξιολογήσουν την προσωπική τους δυνατότητα να αναλάβουν κάποιου είδους επιχειρηματική δράση.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία και τα βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Organizational behavior, motivation & team dynamics

Η εν λόγω ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να εξοικειωθούν με τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις περί οργανωσιακής συμπεριφοράς.
 • Να αντιληφθούν τη σημασία των κινήτρων και της εργασιακής ικανοποίησης, μαθαίνοντας τρόπους ενδυνάμωσης του προσωπικού.
 • Να αναγνωρίζουν, αναλύουν και αξιολογούν εργασιακές στάσεις, συνεκτιμώντας ιδιοσυγκρασιακές παραμέτρους.

Communication skills

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να κατανοήσουν τη σημασία και συνθετότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας σε διάφορα πλαίσια αναφοράς (διαπροσωπικό, ενδοπροσωπικό, ομαδικό, μαζικό κ.λπ.)
 • Να επιλέγουν και προσαρμόζουν με αποτελεσματικό τρόπο το σωστό μήνυμα για κάθε κοινό και κάθε περίσταση.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας που θα διευκολύνουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται με άλλους.

Change management

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να κατανοήσουν την έννοια και τις μεθόδους διαχείρισης της αλλαγής σε οργανισμούς.
 • Να αποκτήσουν εργαλεία για τον προσδιορισμό της δυναμικής της αλλαγής και την χαρτογράφηση των βασικών εμπλεκόμενων.
 • Να διαμορφώνουν μια στρατηγική μετάβασης από την υφιστάμενη κατάσταση («as is») στην επιθυμητή μελλοντική κατάσταση («to be»).
 • Να διαχειρίζονται την αντίσταση για αλλαγή και την επιδίωξη / προώθηση της αλλαγής σε πολύπλοκα περιβάλλοντα.

Decision making & creative thinking

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να κατανοήσουν τα βήματα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και να ταξινομούν τις αποφάσεις με βάση κριτήρια όπως η σημασία και ο πιθανός αντίκτυπος.
 • Να εκτιμήσουν τη σημασία των προκαταλήψεων και των ψυχολογικών παγίδων που μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ της ατομικής και της ομαδικής λήψης αποφάσεων.
 • Να διδαχθούν μοντέλα και εργαλεία καλλιέργειας της δημιουργικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Leadership & business ethics

Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν και να αξιολογούν κριτικά το ρόλο της ηγεσίας, συνεκτιμώντας τις επιδράσεις στην οργανωσιακή κουλτούρα και την απόδοση.
 • Να διακρίνουν διαφορετικά στυλ ηγεσίας και να  αναγνωρίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν αυτά να είναι αποτελεσματικά.
 • Να χρησιμοποιούν ηθικά κριτήρια κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, κατανοώντας τη σημασία της ηθικής ως κρίσιμης παραμέτρου για την υπεύθυνη άσκηση ηγεσίας.

Περιγραφή

Συχνά οι επιτυχίες των επιχειρήσεων αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στην ηγεσία τους. Σε μια επιχείρηση η ηγεσία αποτελεί μια απο τις πιο σημαντικές παραμέτους που προσδιορίζει την φυσιογνωμία της, την λειτουργία της και την εξέλιξη της. Ειδικά σε δύσκολες συνθήκες, η ηγεσία αποτελεί ένα παράγοντα – κλειδί αφού προσδιορίζει τη συμπεριφορά και το βαθμό αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργαζομένων και κατά συνέπεια τη λειτουργία και ανάπτυξή τους. Η αποτελεσματικότητα των διοικητικών στελεχών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητά τους να ηγούνται και να δημιουργούν ευνοϊκούς όρους ηγεσίας.

Το Diploma in Business Leadership αποτελεί ενα καινοτόμο πρόγραμμα που εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στις σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν όλες εκείνες τις κρίσιμες δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται για να ανελιχθούν στην επαγγελματική τους ζωή και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης και σφαιρικής προσέγγισης στην Ηγεσία, καλύπτοντας εύρος διαστάσεων όπως η δυναμική ομάδων, η οργανιωσιακή κουλτούρα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η διαχείριση αλλαγών, η λήψη αποφάσεων και η στρατηγική αντίληψη. Το πλέγμα των γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρονται εξασφαλίζουν το απαραίτητο υπόβαθρο για την αποτελεσματική άσκηση ηγετικού ρόλου, ανεξαρτήτως αντικειμένου, κλάδου ή επιπέδου στη διοικητική ιεραρχία.

Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:
• Δικτύωση
• Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
• Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
• Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
• Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
• Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Επικοινωνήστε μαζί μας