Diploma in Project Management

 Διαχείριση και Διοίκηση Έργων

Έναρξη:

Οκτώβριος

Μάρτιος

Ιούνιος

Διάρκεια:

36 ώρες

Πιστοποίηση:

Βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθηση Epsilon Net.

Campus:

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Online

Diploma in Project Management

Το Diploma in Project Management αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι αναλαμβάνουν την διοίκηση και τον συντονισμό τόσο έργων όσο και ομάδων που διαχειρίζονται έργα.

Γιατί να επιλέξω το Epsilon College;

 • Πιστοποίηση PMP

  Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων διοίκησης, οργάνωσης και στρατηγικής, με βάση τη μεθοδολογία PMBoK® του PMI και οι συμμετέχοντες καλύπτουν όλες τις αναγκαίες ενότητες για να προετοιμαστούν για την πιστοποίηση PMP του Project Management Institute.

 • Πρακτικό πρόγραμμα

  Οι καταρτιζόμενοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο μέσω των μαθημάτων, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς αναλαμβάνουν project και συνδέουν τις προοπτικές καριέρας τους με τις ευκαιρίες απασχόλησης στο δίκτυο πελατών της EPSILON NET.

 • Online φοίτηση

  Δυνατότητα Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

 • Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

  Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 70.000 επιχειρήσεις και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

 • Υπεύθυνη Προγράμματος & Διδάσκουσα

  Η Δρ. Εύη Προκόπη είναι η νεότερη Ελληνίδα που μίλησε ποτέ στο PMI Global Congress και υπάρχει μνεία για το έργο της στον χώρο του Project Management στο Digitalist και το ηλεκτρονικό περιοδικό SAP.

 • Δωρεάν Παροχές

  Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine  &  Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition.

Μαθήματα

Έναρξη του Έργου

Το μάθημα έχει ως στόχο να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να καταλάβουν και να μάθουν τις διαδικασίες έναρξης ενός έργου.

1. Αξιολόγηση έργου με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τη βάση δεδομένων από παλαιότερα έργα (lessons learned), τους γνωστούς περιορισμούς καθώς και τις συναντήσεις με σχετικούς ενδιαφερόμενους (stakeholders) προκειμένου να εξετάσουμε τη σκοπιμότητα νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.

2. Καθορισμός κύριων παραδοτέων με βάση τις απαιτήσεις του έργου ώστε να διαχειριστούμε τις προσδοκίες των πελατών και να κατευθύνουμε την ομάδα στην επίτευξη των στόχων.

3. Ανάλυση ενδιαφερομένων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών για αντίστοιχη ενημέρωση και αποδοχή υποστήριξης για το έργο.

4. Προσδιορισμός κινδύνων, παραδοχών και περιορισμών βάσει του περιβάλλοντος, των οργανωτικών παραγόντων, των ιστορικών δεδομένων και της εμπειρογνωμοσύνης, προκειμένου να αναπτυχθεί η στρατηγική.

5. Συμμετοχή στην ανάπτυξη του καταστατικού του έργου συγκεντρώνοντας και αναλύοντας πληροφορίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι του έργου συμφωνούν με τα στοιχεία του έργου.

6. Έγκριση καταστατικού του έργου από τον χορηγό (sponsor), προκειμένου να γίνει επίσημα η ανάθεση του έργου στον διαχειριστή του έργου (project manager) και να ξεκινήσει το έργο.

7. Διεξαγωγή ανάλυσης κόστους-οφέλους με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους για να επιβεβαιώσουμε ότι το έργο είναι ευθυγραμμισμένο με την οργανωτική στρατηγική.

8. Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για το εγκεκριμένο καταστατικό έργου και κοινοποίηση των βασικών παραδοτέων, ορόσημων και των ρόλων του καθένα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα: 

 • Αναπτύξουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες και τη στρατηγική του σκέψη 
 • Μάθουν τεχνικές ανάλυσης κόστους-οφέλους 
 • Μάθουν τις ενότητες του καταστατικού ενός έργου 
 • Μάθουν εργαλεία και τεχνικές εκτίμησης κόστους

Σχεδιασμός του Έργου

Το μάθημα έχει ως στόχο να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να καταλάβουν και να μάθουν τις διαδικασίες σχεδιασμού ενός έργου.

1. Επανεξέταση και λεπτομερής αξιολόγηση των απαιτήσεων, των περιορισμών και των παραδοχών του έργου σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, με βάση το καταστατικό του έργου, τα ιστορικά δεδομένα και τις τεχνικές συλλογής απαιτήσεων για τον καθορισμό λεπτομερών παραδοτέων του έργου.

2. Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης αντικειμένου εργασιών με βάση το εγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών χρησιμοποιώντας σχετικές τεχνικές διαχείρισης.

3. Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης κόστους με βάση το αντικείμενο εργασιών, το χρονοδιάγραμμα, τους πόρους, το εγκεκριμένο καταστατικό του έργου και άλλες πληροφορίες, χρησιμοποιώντας τεχνικές εκτίμησης.

4. Ανάπτυξη του χρονοδιαγράμματος του έργου με βάση τα εγκεκριμένα παραδοτέα του έργου και τα ορόσημα, το αντικείμενο εργασιών και τα σχέδια διαχείρισης πόρων.

5. Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού καθορίζοντας τους ρόλους και τις ευθύνες των μελών της ομάδας του έργου, προκειμένου να δημιουργήσουμε την οργανωτική δομή του έργου και να παρέχουμε καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο κατανομής και διαχείρισης των πόρων.

6. Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης επικοινωνιών με βάση την οργανωτική δομή του έργου και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να ορίσουμε τη ροή των πληροφοριών.

7. Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης προμηθειών βάσει του αντικειμένου εργασιών, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος του έργου, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα είναι διαθέσιμοι οι απαιτούμενοι πόροι του έργου.

8. Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης ποιότητας και καθορισμός ποιοτικών προτύπων για τα παραδοτέα του έργου, με βάση το αντικείμενο εργασιών, τους κινδύνους και τις απαιτήσεις του έργου, προκειμένου να αποφύγουμε ελαττωματικά προϊόντα και να μπορούμε να ελέγχουμε το κόστος που σχετίζεται με την ποιότητα.

9. Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης αλλαγών καθορίζοντας τον τρόπο αντιμετώπισης και ελέγχου των αλλαγών.

10. Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης κινδύνων με βάση τον προσδιορισμό, την ανάλυση και την ιεράρχηση των κινδύνου του έργου. Ανάπτυξη του μητρώου κινδύνου και καθορισμός στρατηγικών αντιμετώπισης κινδύνων για τη διαχείριση τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

11. Παρουσίαση του σχεδίου διαχείρισης του έργου στους σχετικούς ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες προκειμένου να λάβουμε έγκριση για την εκτέλεση του έργου.

12. Διεξαγωγή εναρκτήριας συνάντησης (kick-off) για την επικοινωνία της έναρξης του έργου, των βασικών ορόσημων και άλλων σχετικών πληροφοριών, προκειμένου να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους.

13. Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης των ενδιαφερομένων αναλύοντας τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και την πιθανή επιρροή τους, προκειμένου να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις προσδοκίες τους και να τους εμπλέξουμε σε αποφάσεις σχετικά με το έργο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να: 

 • Αναπτύσσουν σχέδια διαχείρισης αλλαγών 
 • Αναπτύσσουν σχέδια διαχείρισης κόστους 
 • Εκτιμούν κόστη και να αναπτύσσουν τον προϋπολογισμό του έργου 
 • Αναπτύσσουν σχέδια διαχείρισης επικοινωνιών 
 • Αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ειδών συμβάσεων 
 • Αναπτύσσουν σχέδια διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων 
 • Αναπτύσσουν σχέδια διαχείρισης προμηθειών 
 • Αναπτύσσουν σχέδια διαχείρισης ποιότητας 
 • Συλλέγουν τις απαιτήσεις του έργου μέσω τεχνικών, όπως συναντήσεις σχεδιασμού, καταιγισμό ιδεών (brainstorming) και ομάδες εστίασης 
 • Αναπτύσσουν σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
 • Αποδομούν το αντικείμενο εργασιών μέσω WBS και λίστας δραστηριοτήτων 
 • Αναπτύσσουν σχέδια διαχείρισης του αντικειμένου εργασιών 
 • Αναπτύσσουν σχέδια διαχείρισης ενδιαφερόμενων 
 • Αναπτύσσουν σχέδια διαχείρισης χρονοδιαγράμματος μέσω online εργαλείων (Trello, Wrike) και της εφαρμογής Microsoft Schedule

Εκτέλεση του Έργου

Το μάθημα έχει ως στόχο να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να καταλάβουν και να μάθουν τις διαδικασίες εκτέλεσης ενός έργου.

1. Εύρεση και διαχείριση των πόρων του έργου με βάση τα σχέδια διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και προμηθειών προκειμένου να καλύψουμε τις απαιτήσεις του έργου.

2. Διαχείριση των εργασιών με βάση το σχέδιο διαχείρισης έργου, καθοδηγώντας και αναπτύσσοντας την ομάδα του έργου για την επίτευξη των παραδοτέων.

3. Εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ποιότητας χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η εργασία εκτελείται σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας.

4. Εφαρμογή εγκεκριμένων αλλαγών και διορθωτικών ενεργειών ακολουθώντας το σχέδιο διαχείρισης αλλαγών, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις του έργου.

5. Εφαρμογή εγκεκριμένων ενεργειών ακολουθώντας το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο των κινδύνων. 6. Διαχείριση της ροής πληροφοριών ακολουθώντας το σχέδιο επικοινωνιών, προκειμένου να διατηρήσουμε τους ενδιαφερόμενους ενημερωμένους.

7. Διατήρηση των σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους ακολουθώντας το σχέδιο διαχείρισης των ενδιαφερόμενων, προκειμένου να συνεχίζουμε να δεχόμαστε την υποστήριξή τους και να διαχειριζόμαστε τις προσδοκίες τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να: 

 • Παρακολουθούν τη ροή του έργου και να προβαίνουν σε διορθωτικές κινήσεις 
 • Γνωρίζουν ποια είναι τα στοιχεία μιας Δήλωσης Εργασίας (Statement of Work) 
 • Εντοπίζουν τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των στοιχείων του έργου 
 • Χειρίζονται εργαλεία και τεχνικές προϋπολογισμού 
 • Έχουν μια εικόνα για τα τυπικά εργαλεία ποιότητας 
 • Διαχειρίζονται τους προμηθευτές

Έλεγχος & Παρακολούθηση του Έργου

Το μάθημα έχει ως στόχο να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να καταλάβουν και να μάθουν τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου ενός έργου.

1. Μέτρηση της απόδοσης του έργου χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές προκειμένου να προσδιορίσουμε τυχόν προβλήματα και διορθωτικές ενέργειες.

2. Διαχείριση αλλαγών ακολουθώντας το σχέδιο διαχείρισης αλλαγών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι του έργου παραμένουν ευθυγραμμισμένοι με τις επιχειρηματικές ανάγκες.

3. Επαλήθευση ότι τα παραδοτέα του έργου συμμορφώνονται με τα πρότυπα ποιότητας που έχουν καθοριστεί στο σχέδιο διαχείρισης ποιότητας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία.

4. Παρακολούθηση και αξιολόγηση κινδύνων ελέγχοντας, αν η ιεράρχηση των κινδύνων έχει αλλάξει και αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ανταπόκρισης για τη διαχείριση των επιπτώσεων.

5. Έλεγχος του αρχείου καταγραφής συμβάντων (issue log), ενημέρωσή του, αν είναι απαραίτητο και προσδιορισμός διορθωτικών ενεργειών χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος τους.

6. Καταγραφή, ανάλυση και διαχείριση των μαθημάτων που πήραμε (lessons learned), χρησιμοποιώντας σχετικές τεχνικές προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεχής βελτίωση.

7. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σχετικά με τις προμήθειες σύμφωνα με το σχέδιο προμηθειών για να επιβεβαιώσουμε τη συμμόρφωση με τους στόχους του έργου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να: 

 • Παρακολουθούν το έργο και να μετρούν την απόδοση με τεχνικές EVM & Trend Analysis 
 • Διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση των έργων 
 • Γνωρίζουν τα πρότυπα ποιότητας έργου (π.χ. ISO, IEEE) και να επαληθεύουν την ποιότητα 
 • Μετρούν την ποιότητα με εργαλεία, όπως δειγματοληψία, επιθεώρηση και αξιολόγηση 
 • Χρησιμοποιούν τεχνικές εντοπισμού, ανάλυσης και ανταπόκρισης κινδύνων

Κλείσιμο του Έργου

Το μάθημα έχει ως στόχο να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να καταλάβουν και να μάθουν τις διαδικασίες κλεισίματος ενός έργου.

1. Έγκριση και αποδοχή των παραδοτέων του έργου από τους σχετικούς ενδιαφερόμενους προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

2. Μεταφορά της κυριότητας των παραδοτέων στους σχετικούς ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με το σχέδιο έργου προκειμένου να κλείσει το έργο.

3. Προετοιμασία και κοινοποίηση της τελική αναφοράς (report) του έργου σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης επικοινωνιών, προκειμένου να καταγραφεί και επικοινωνηθεί η απόδοση του έργου και η αντίστοιχη αξιολόγησή του.

4. Συλλογή μαθημάτων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και διεξαγωγή ανασκόπησης του έργου, προκειμένου να ενημερώσουμε τη γνωσιακή βάση.

5. Αρχειοθέτηση εγγράφων και υλικών για πιθανή χρήση στο μέλλον και τυχόν ελέγχους.

6. Λήψη ανατροφοδότησης από τους ενδιαφερόμενους χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, με βάση το σχέδιο διαχείρισης των ενδιαφερομένων για να αξιολογήσουμε την ικανοποίησή τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να: 

 • Αρχειοθετούν πρακτικές και μαθήματα 
 • Ακολουθούν τη διαδικασία κλεισίματος ενός έργου 
 • Χρησιμοποιούν τεχνικές ανατροφοδότησης 
 • Χρησιμοποιούν τεχνικές μέτρησης απόδοσης (KPI και βασικοί παράγοντες επιτυχίας) 
 • Χρησιμοποιούν τεχνικές αξιολόγησης της επιτυχίας του έργου

Περιγραφή

Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλα και της πανδημίας,  οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει πως η διαχείριση πολλαπλών έργων έχει αποκτήσει σημασία και ως εκ τούτου, έχουν εφαρμόσει τις σχετικές μεθόδους, διαδικασίες και εργαλεία.  Πολλές επιχειρήσεις μάλιστα έχουν προχωρήσει και έχουν δημιουργήσει Project Management Office για να διασφαλίσουν το συντονισμό. Καθόρισαν πρότυπα, εκπαίδευσαν και υποστήριξαν διαχειριστές έργων και βελτιστοποίησαν τον τρόπο χειρισμού πολλαπλών έργων και χρησιμοποίησαν πόρους.

Το Diploma in Project Management καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα πεδίων που βοηθούν στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση εργασιών και απόδοσης καθώς επίσης και τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και κινδύνων έργων με σκοπό την επίτευξη των στόχων. Στο τέλος του προγράμματος Διαχείριση και Διοίκηση Έργων, θα αποκτήσετε μια σειρά εξειδικευμένων, τεχνικών και διοικητικών δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την έναρξη, τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση των εργασιών τόσο των δικών σας όσο και των άλλων εμπλεκόμενων στο έργο.

Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:
• Δικτύωση
• Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
• Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
• Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
• Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
• Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε τομείς σχετικούς με τη διοίκηση έργων.

Συγκεκριμένα :

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων ανεξαρτήτως ειδικότητας, που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε θέσεις Project Management.
 • Απόφοιτους με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών. 
 • Στελέχη ή εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.
 • Διευθυντικά στελέχη που επιθυμούν να κατανοήσουν τις αρχές της Διοίκησης Έργων και να τις αξιοποιήσουν για τη δική τους επιχειρησιακή μονάδα
 • Εταιρίες συμβούλων έργων
 • Ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες και εταιρίες πληροφορικής
 • Εταιρίες και ομίλους που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων
 • Managers που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους

Το πρόγραμμα με ενδιαφέρει.

Θα ήθελα να μάθω περισσότερες πληροφορίες.