Core Modules

Accounting and Finance

Η ποιοτική και η ποσοτική πληροφόρηση καθώς επίσης και η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων αποτελούν απαραίτητο και κρίσιμο συνδυασμό για την επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης. Το μάθημα αυτό θα δώσει τις αναγκαίες γνώσεις στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και λαμβάνουν αποφάσεις οι σύγχρονες επιχειρήσεις στους βασικούς τομείς της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να προετοιμάζουν και να επικοινωνούν  οικονομικά στοιχεία, αλλά και πως η πληροφορίες αυτές μπορούν αν χρησιμοποιηθούν ως αποτελεσματικό εργαλείο στην λήψη αποφάσεων.

Ανακάλυψέ το

Economics for Managers

Σήμερα το οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς , κάνοντας την ανάγκη για σωστές προβλέψεις και αντίληψη των αλλαγών επιβεβλημένη για την βιωσιμότητα.   Το μάθημα αυτό θα καλύψει θέματα που αφορούν στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται  οι επιχειρήσεις, πώς η οικονομική θεωρία καθορίζει τη λήψη αποφάσεων και πώς τα σύγχρονα οικονομικά γεγονότα επηρεάζουν την εθνική, ευρωπαϊκή ή παγκόσμια οικονομία.

Marketing for Managers

Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και η οικονομική κρίση έχουν οδηγήσει την επιχειρηματική κοινότητα  σε αναπροσαρμογή των στρατηγικών πωλήσεων και Marketing. Το μάθημα αυτό θα καλύψει θέματα που αφορούν την  διαμόρφωση και υλοποίηση των στρατηγικών μάρκετινγκ στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για την επιβίωση και βιωσιμότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων. Θα δώσει στους συμμετέχοντας τις δεξιότητες και γνώσεις να αντιληφθούν  τις σύγχρονες επικοινωνιακές προκλήσεις και να τις προσεγγίζουν με καινοτόμο ματιά. Παράλληλα, όλα τα μαθήματα έχουν διεθνή προσανατολισμό, ώστε να βοηθούν τους συμμετέχοντες να αντιλαμβάνονται το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον

Organisational Behaviour and Human Resource Management

Το μέγεθος των επιχειρήσεων, η συνθετότητα των προβλημάτων, η πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων σχέσεων δημιουργούν νέες απαιτήσεις, που πιέζουν για τη διερεύνηση των γνώσεων της συμπεριφοράς στον χώρο των οργανώσεων. Το μάθημα έχει σχεδιασθεί για να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων και των κύριων θεμάτων που αφορούν την επιτυχημένη διοίκησή τους. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς συμπεριφέρονται οι οργανισμοί ,  πως διοικούν το προσωπικό τους και πως  θα γίνουν αποτελεσματικοί μάνατζερ.

Strategic Management

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι σύγχρονοι Manager βιώνουν διαρθρωτικές αλλαγές που επηρεάζουν τα όσα ξέρουν μέχρι σήμερα για το τι είναι στρατηγική και ποια είναι τα κίνητρα για συνεχή αλλαγή.  Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες, πλαίσια και πρακτικές του στρατηγικού σχεδιασμού, ενώ παράλληλα   τους προετοιμάζει να ανταποκριθούν γρήγορα στις σημερινές προκλήσεις και να κατανοήσουν τον ρόλο της στρατηγικής στη διατήρηση ή επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Successful Leadership

Το διαρκές ερώτημα που απασχολεί όσους  ασχολούνται με θέματα οργάνωσης και διοίκησης του εργασιακού χώρου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, σχετίζεται με το ποια είναι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν κάποιον ηγέτη στο χώρο δουλειάς του.

Στο μάθημα αυτό οι συμμετέχοντες θα καλύψουν παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας και πως αυτές  καλύπτουν τις προσδοκίες των ανθρώπων εντός του οργανισμού,  μέσα από μελέτη πραγματικών περιπτώσεων . Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα αναγνωρίσουν και θα αξιολογήσουν το δικό τους  προσωπικό στυλ ηγεσίας και πως αυτό επηρεάζει τους συνεργάτες τους  και τον οργανισμό που εργάζονται.

 

Μαθήματα επιλογής

 

Accountancy modules

Financial Reporting and Analysis

Η ανάλυση και η κατάλληλη αξιοποίηση των στοιχείων τα οποία παίρνουμε από τις λογιστικές καταστάσεις, αποτελούν ζωτικό μέρος της εταιρικής διακυβέρνησης.  Το μάθημα αυτό εξετάζει πώς οι εταιρίες λαμβάνουν και αξιοποιούν τα στοιχεία των οικονομικών  καταστάσεων με στόχο την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε σχέση με την συνολικότερη στρατηγική της εταιρίας.  Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να διακρίνουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία της εταιρίας, ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να παρέχουν σημαντική πληροφόρηση προς τους μετόχους  της, τους δυνητικούς  επενδυτές, τους πελάτες της αλλά και τις ρυθμιστικές αρχές.

International Accounting

Η δημιουργία  μιας  ενιαίας λογιστικής «γλώσσας» έχει σημαίνουσα βαρύτητα τόσο για την εθνική οικονομία όσο και για την κοινωνική, οικονομική και δημοσιονομική πολιτική του κράτους.  Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τα Διεθνή Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά Πρότυπα και την εφαρμογή με στόχο να  μπορούν να τα εφαρμόσουν στη διαδικασία της προετοιμασίας, κατάρτισης και παρουσίασης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των επιχειρήσεων . Είναι κατάλληλο μάθημα  για όποιον ψάχνει για μια διεθνή προοπτική σε σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με την  λογιστική και την χρηματοδότηση.

Accounting for Managers

Ο σωστός  συνδυασμός  λογιστικών δεδομένων του παρελθόντος με τα προϋπολογιστικά στοιχεία του μέλλοντος επιτρέπουν την δημιουργία των καταλλήλων συνθηκών για καλύτερη απόδοση και σωστό προγραμματισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές  στη χρήση του κόστους των λογιστικών πληροφοριών, εστιάζοντας σε βασικές λειτουργίες αναγκαίες στα διευθυντικά στελέχη. Επιπλέον, ασχολείται με τη στρατηγική διαχείρισης των λογιστικών πληροφοριών και εστιάζει στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Advanced Management Accounting

Η πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων στις επιχειρήσεις  βοηθά στη λήψη αποφάσεων και απαντά σε ερωτήματα που μπορεί να αποδειχτούν καθοριστικά για μια επιχείρηση.  Το μάθημα αυτό θα εισάγει τους φοιτητές σε  προηγμένες έννοιες και τεχνικές και θα τους  επιτρέψει να συμβάλλουν στην επιτυχή επίτευξη  μεσοπρόθεσμων  και μακροπρόθεσμων προκλήσεων. Παρέχει διορατικότητα σε προηγμένες πτυχές του σχεδιασμού, τη λήψη αποφάσεων, τις επιδόσεις την αξιολόγηση και τον έλεγχο, ενώ ενθαρρύνει την κριτική και αναλυτική σκέψη γύρω από την αλληλεπίδραση μεταξύ λογιστικής και του μάνατζμεντ.

 

Finance modules

International Corporate Finance for Managers

Η προσέλκυση πόρων για υπάρχουσες ή  νέες δραστηριότητες είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Η έλλειψη χρηματοδότησης έχει επιπτώσεις τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στην εθνική οικονομία. Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές σε θέματα εταιρικής χρηματοδότησης και πώς οι αποφάσεις χρηματοδότησης επηρεάζουν την επενδυτική στρατηγική της επιχείρησης. Οι συμμετέχοντες θα ερευνήσουν τον ρόλο που έχει  μια τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα καλύψουν μια ποικιλία θεμάτων, όπως τιμολόγιο χρηματοδότησης, μετοχές, χρηματοδοτική μίσθωση, επιχορηγήσεις, δάνεια και υπεραναλήψεις.

International Financial Markets and Institutions

Ένα αναπόσπαστο κομμάτι μιας εύρυθμης οικονομίας είναι η δημιουργία και ομαλή λειτουργία ενός ανεπτυγμένου χρηματοπιστωτικού συστήματος, που επιτρέπει την κυκλοφορία των χρημάτων στην οικονομία βοηθώντας στη ροή κεφαλαίων σε εκείνους που χρειάζονται χρήματα για να λειτουργούν. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα κάνουν εισαγωγή σε θέματα  διεθνών συναλλαγών,  θα διερευνήσουν  το ρόλο των αγορών συναλλάγματος, Θα μάθουν για το διεθνές κεφάλαιο, τις ροές και το ισοζύγιο πληρωμών.  Με την ολοκλήρωση οι συμμετέχοντες θα έχουν τις αναγκαίες γνώσεις  για το πώς λειτουργούν οι αγορές και  ποιος είναι ο ρόλος των βασικών διεθνών ιδρυμάτων όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου.

Portfolio Management

Οι επενδυτές τοποθετούν χρήματα  σε πολλά διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία και ο κίνδυνος, η προσδοκώμενη απόδοση και η ρευστότητα είναι τρείς παράγοντες, που

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην λήψη της απόφασης τους.  Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στις επενδυτικές αποφάσεις, τη δημιουργία και τη διαχείριση  χαρτοφυλακίου. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν βαθιά κατανόηση του κόσμου των επενδύσεων και των διαδικασιών για την επιλογή χρεογράφων και θα μάθουν να συνδυάζουν ποικίλα χρεόγραφα για τη δημιουργία αποδοτικών χαρτοφυλακίων, ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να διαχειριστούν επενδυτικούς κινδύνους απρόσμενων εξελίξεων.

Risk Management and Decision-Making

Οι μεταβολές και διαφοροποιήσεις στην παγκόσμια οικονομία αποτελούν παράγοντες που συντελούν στην αύξηση των παρουσιαζόμενων κινδύνων, οι οποίοι με τη σειρά τους αποτελούν απειλή για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων και σκοπών της κάθε επιχείρησης Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου αλλά  και στην επιλογής των καλύτερων επιλογών  για έναν συγκεκριμένο στόχο διαχείρισης κινδύνου. Προσφέρει λεπτομερή ανάλυση των εργαλείων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από τη χρηματοπιστωτική βιομηχανία για την διαχείριση κινδύνου.

 

Leadership modules

Leadership and Management Models

Ηγεσία είναι ο τρόπος που επιλέγει ένας μάνατζερ να χρησιμοποιήσει την εξουσία που έχει για να οδηγήσει άλλα άτομα. Η έρευνα έχει δείξει ότι  το πιο κατάλληλο στυλ ηγεσίας  εξαρτάται από τον τρόπο που λειτουργεί και σκέφτεται ο ηγέτης και όσοι τον ακολουθούν, αλλά και των δεδομένων που βιώνουν. Το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τα μοντέλα διαχείρισης και πόσο αυτά είναι κρίσιμα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας.  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μπορούν να προσδιορίσουν και να αναλύσουν τις θεωρίες ηγεσίας και τις εφαρμογές τους σε πραγματικό περιβάλλον.

Leadership, Transformation and Organisational Change

Ο ηγέτης είναι πάντοτε ο πρωτεργάτης της αλλαγής και το άτομο που μπορεί αν διαχειριστεί αποτελεσματικά την οργανωτική διαδικασία. Συχνά, η  αλλαγή αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την βιωσιμότητα. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές εστιάζουν στον ρόλο της ανώτατης διοίκησης και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον μιας επιχείρησης.  Χρησιμοποιώντας case study, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν την ικανότητα ανταπόκρισης σε πολύπλοκα ζητήματα και καταστάσεις που προκύπτουν στο εργασιακό περιβάλλον, ενώ παράλληλα θα κατανοήσουν  την συμβολή και τον ρόλο της στρατηγικής ηγεσίας στην οργανωτική αλλαγή.

Negotiation and Conflict Management

Ο όρος διαπραγμάτευση  αναφέρεται στη διαδραστική διαδικασία στην οποία συμμετέχουμε για την προώθηση ατομικών και κοινών συμφερόντων. Σχεδόν κάθε συναλλαγή με άλλο άτομο συνεπάγεται διαπραγμάτευση.  Όπως μαθαίνουμε σε αυτό το μάθημα, οι διαπραγματεύσεις, η επίλυση συγκρούσεων και η διαχείριση σχέσεων είναι πολύπλοκες διαδικασίες. Οι φοιτητές θα μάθουν δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στις διαπραγματεύσεις και στη διαχείριση συγκρούσεων,   βοηθώντας τους  να γίνουν εξαιρετικά αποτελεσματικοί ηγέτες.

Leadership and Ethical Decision-Making

Το μέλλον ενός οργανισμού εξαρτάται από την αποτελεσματική ηγεσία και την ηθική των αποφάσεων που λαμβάνονται από τους ηγέτες της οργάνωσης. Η ηθική στην λήψη αποφάσεων αποτελεί τη βάση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και  της αειφορίας.

Το μάθημα αυτό προετοιμάζει τους φοιτητές για ρόλους ηγεσίας  με βάση επιτυχημένα μοντέλα με στόχο να τους βοηθήσει  να αναγνωρίσουν την δική τους ηθική προσέγγιση και πως αυτή  επηρεάζει και καθορίζει την ηγεσία, όταν υφίσταται ηθική σύγκρουση.

 

Για να ανακαλύψετε το πρόγραμμα πατήστε εδώ