Το Epsilon College, προσφέρει, σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο UNINETTUNO, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά (MBA in ACCOUNTING & FINANCE) απόλυτα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της Ελληνικής αλλά και Ευρωπαϊκής Οικονομίας, στην Αγγλική αλλά και στην Ελληνική γλώσσα.

Ανακάλυψέ το

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά (MBA in Accounting and Finance) έχει σχεδιασθεί από το International Telematic University Uninettuno με σκοπό να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε υψηλά στελέχη και μάνατζερς στον τομέα της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των λογιστικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, καθώς το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει πληροφορίες και εμπειρίες από νεοεμφανιζόμενες πηγές γνώσης, επιτρέποντας τις συγκριτικές μελέτες μεταξύ διαφορετικών χωρών και συστημάτων.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει έναν πολυδιάστατο και αναλυτικό τρόπο προσέγγισης του αντικειμένου και των προκλήσεων και θεμάτων που ανακύπτουν στη διαχείριση, το σχεδιασμό και τις τακτικές που ακολουθούν όσοι εργάζονται στον τομέα των λογιστικών – χρηματοοικονομικών και άλλων συναφών υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες της λογιστικής και μάνατζερς μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας που εργάζονται ή έχουν την ευθύνη για τη χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών δημόσιων ή ιδιωτικών.