Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 36/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων τίτλων σπουδών, τους οποίους απονέμουν Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε. σε Ευρωπαίους πολίτες.

Το 2012 με τον Νόμο 4093/2012 και αφού τροποποιήθηκε με τις ρυθμίσεις της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 19.11.2012, ρυθμίζεται η διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων που απονέμονται από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια τα οποία συμπράττουν με ιδιωτικά κολλέγια στην Ελλάδα. Η ως άνω ρύθμιση συνίσταται στην παροχή δυνατότητας αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης που παρέχονται από τα Ελληνικά Κολλέγια.

Ανακάλυψέ το

Σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα πτυχία των Κολλεγίων στην Ελλάδα που απονέμονται μετά από συνεργασία με Πανεπιστήμια κρατών μελών της Ε.Ε. , μπορούν να λάβουν επαγγελματική αναγνώριση από το ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) του Υπουργείου Παιδείας, που είναι ο αρμόδιος φορέας.

Η επαγγελματική αναγνώριση είναι απαραίτητη για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα.

 

Για τη διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το σύνδεσμο του Υπουργείου Παιδείας:

https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=26691