Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των κύριων παραγόντων που οδηγούν στην παγκοσμιοποίηση. Μέσω του μαθήματος ερευνώνται τα βασικά γεγονότα του τελευταίου αιώνα, δίνοντας έμφαση στον ρόλο που έπαιξαν οι ΗΠΑ και αργότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στον καθορισμό των κανόνων στην παγκόσμια οικονομία, στο πολιτικό και πολιτιστικό προσκήνιο. Ένα εξειδικευμένο τμήμα του μαθήματος είναι αφιερωμένο στην ανάλυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης κάποιων «αναδυόμενων οικονομιών» ή αναπτυσσόμενων χωρών στην Νότιο Ανατολική Ασία και στην Νότια Αμερική.

Ανακάλυψέ το

Στόχοι και Σκοποί

Ο βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τα παγκόσμια οικονομικά και βιομηχανικά φαινόμενα και να ενημερωθούν σχετικά με τα βασικά αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα εφαρμοσμένα οικονομικά. Ο φοιτητής πρόκειται να μελετήσει τα οικονομικά γεγονότα και τη νέα κατάσταση ισορροπίας, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες τα οποία χαρακτηρίζουν το σύγχρονο παγκόσμιο προσκήνιο.

Περιεχόμενο

Η διδακτική ενότητα αποτελείται από δυο μέρη. Η πρώτη περιγράφει τα οικονομικά δρώμενα που απασχόλησαν τον κόσμο κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών, δίνοντας έμφαση κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται ορισμένα εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική κρίση και της επιπτώσεις της στην οικονομία της Ευρώπης και στο βιομηχανικό σύστημα.

Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας

Η ενότητα αυτή εισάγει τους φοιτητές στις αρχές του εξωτερικού ελέγχου και άλλων υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης. Θα ληφθούν υπόψη τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική πτυχή της διαδικασίας ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων στην οργάνωση του επαγγέλματος, του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τους επαγγελματίες και των παραγόντων που επηρεάζουν τη μελλοντική εξέλιξη της πρακτικής των ελεγκτικών και άλλων υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης.

Στόχοι και Σκοποί

Ο φοιτητής θα κατανοήσει τα βασικά προβλήματα ελέγχου και διασφάλισης στα οποία οι λογιστές/ελεγκτές καλούνται να αντιμετωπίσουν και θα μάθει πώς να εφαρμόζει το κατάλληλο πλαίσιο και στρατηγική για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών . Ο φοιτητής θα επικεντρωθεί επίσης στις βασικές αρχές της λογιστικής, στις αρχές του εξωτερικού ελέγχου και των λοιπών υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης. Η ενότητα στοχεύει επίσης στην κατανόηση της φύσης της λειτουργίας των ελεγκτικών και των λοιπών υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης, καθώς και των αρχών των σχετικών διαδικασιών.

Περιεχόμενο

 1. Εισαγωγή στην Ελεγκτική και στις Υπηρεσίες Διασφάλισης
 2. Λογική της Ελεγκτικής
 3. Αρχές και προϋποθέσεις της Ελεγκτικής
 4. Το νομικό και επαγγελματικό περιβάλλον
 5. Καθήκοντα και υποχρεώσεις των ελεγκτών
 6. Σχεδιασμός και στρατηγική του ελέγχου
 7. Διενέργεια ελέγχων και υπηρεσιών διασφάλισης
 8. Ηλεκτρονικά συστήματα
 9. Η έκθεση των ελεγκτών ή των παρόχων υπηρεσιών διασφάλισης
 10. Σύγχρονες εξελίξεις στις υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης

Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας

Αυτή η ενότητα διερευνά σε μεγαλύτερο βάθος την χρηματοοικονομική αναφορά από την πλευρά των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει τους φοιτητές στην ερμηνεία και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων για εργασίες όπως ανάλυση και αντιμετώπιση πιστωτικού κινδύνου, αποφάσεις δανεισμού και επενδύσεων και άλλες αποφάσεις που βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν άριστη κατανόηση των εννοιών και των διαδικασιών καταγραφής και ως εκ τούτου είναι σε θέση να ερμηνεύουν διάφορες γνωστοποιήσεις τεκμηριωμένα. Επίσης, μαθαίνουν να συγκρίνουν τα οικονομικά των εταιρειών, να κατανοούν τις ταμειακές ροές και να αντιλαμβάνονται τα βασικά ζητήματα αποδοτικότητας και τις έννοιες ανάλυσης κινδύνου. Τελικά, οι φοιτητές που ολοκληρώνουν αυτή την ενότητα αναπτύσσουν μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική προσέγγιση στην έρευνα, ερμηνεία και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων.

Στόχοι και Σκοποί

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν: την αποτελεσματική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με την ενσωμάτωση των εννοιών και των αρχών που αποκτήθηκαν σε προηγούμενες ενότητες της λογιστικής. Επιπλέον, η ενότητα στοχεύει να παρέχει τα αναλυτικά εργαλεία για την αξιολόγηση των επιδόσεων μιας επιχείρησης, της έννοιας της ποιότητας των κερδών, των προσεγγίσεων αποτίμησης και άλλων συναφών θεμάτων.

Περιεχόμενο

 1. Εισαγωγή στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων
 2. Το αναλυτικό πλαίσιο για την αποδοτικότητα και τον κίνδυνο
 3. Πρακτικά εργαλεία για την αξιολόγηση των κινδύνων στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις
 4. Ανταγωνιστική δυναμική μέσα σε μια βιομηχανία
 5. Εταιρική στρατηγική
 6. Ποιότητα λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς
 7. Οικονομική ανάλυση
 8. Προβλέψεις μελλοντικών κερδών και ταμειακών ροών
 9. Λήψη αποφάσεων
 10. Εταιρική αποτίμηση και άλλα είδη οικονομικών αποφάσεων

Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας

Στόχος της διδακτικής ενότητας είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πως να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες διαδικτύου, τον τρόπο να χειρίζονται διαδικτυακές πλατφόρμες και να χρησιμοποιούν προηγμένες και περισσότερο εξελιγμένες διαδικτυακές τεχνολογίες. Με αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να εξελίσσουν νέες διαδικτυακές εφαρμογές.

Στόχοι και Σκοποί

Σκοπός του μαθήματος είναι να δημιουργήσει διευθυντικά στελέχη στο πεδίο των προηγμένων τεχνολογιών διαδικτύου, να αναπτύξει την κατανόηση των δυνατοτήτων και των προχωρημένων εφαρμογών των προηγμένων τεχνολογιών διαδικτύου και να συμβάλει στην κατανόηση των υπαρχουσών δημοφιλών τεχνολογιών για διαδικτυακές εφαρμογές.

Περιεχόμενο

Η διδακτική ενότητα διαιρείται σε 3 υποενότητες σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

 1. Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου, Τεχνολογία του Διαδικτύου, Αρχιτεκτονικές, γλώσσες, δομές, κινητή πρόσβαση, XaaS (Software/platform/infrastructure as a service), Ασφαλή διανομή συναλλαγών, Blockchain, Backfeed, Crypto-currencies(Bitcoin), Σημασιολογικός Ιστός, RDF, Linked data, UML Web Engineering (UWE), Model Driven Development, Webratio.
 2. Εργαλεία διαδικτυακής συνεργασίας και διάδοσης κοινού περιεχομένου, Κοινή αποθήκευση στο Cloud, Dropbox, iCLoud, OneDrive, Amazon Cloud Drive, Mega, GDrive και GDocs, Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, Google Sites, WordPress, Drupal, Alfresco, Ontorion, Wiki πλατφόρμες, Stack Overflow, eMule, Torrent, Πλατφόρμες συνεργασίας, Trello, Slack, Asana, Διαχείριση έργου, Redmine.
 3. Προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου, Platform Economy, Sharing economy, Uber, Airbnb, BlablaCar, Διαδικτυακή μάθηση, MOOCs, Διαδικτυακά επιχειρησιακά παίγνια, Unity, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επιχειρήσεις, LinkedIn, FB, Twitter, G+.

Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ ανάλυσης κόστους και στρατηγικής και πώς αυτή διαμορφώνεται χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία στρατηγικής διαχείρισης. Με βάση τις έννοιες της στρατηγικής διαχείρισης, η ενότητα αναλύει τα επιχειρησιακά ζητήματα από χρηματοοικονομική προοπτική και προσπαθεί να δημιουργήσει συνδέσεις μεταξύ της ανάλυσης κόστους και των τομέων στρατηγικής διαχείρισης όπως: την ανάλυση της αλυσίδας αξίας, την ανάλυση στρατηγικής τοποθέτησης και την ανάλυση των παραγόντων κόστους, καταλήγοντας έτσι στο θέμα της στρατηγικής διαχείρισης του κόστους. Η στρατηγική διαχείριση του κόστους παρουσιάζεται επίσης ως εργαλείο υποστήριξης για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή οργανωτικών στρατηγικών.

Στόχοι και Σκοποί

Η ενότητα αποσκοπεί στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πληροφορίες διαχείρισης /λογιστικής κόστους μπορούν να υποστηρίξουν τα βασικά ζητήματα στρατηγικής διαχείρισης και διαδικασιών σε έναν οργανισμό. Η ενότητα μετατοπίζει την προοπτική της ανάλυσης κόστους από μια τακτική και βραχυπρόθεσμη εστίαση σε στρατηγικά και μακροπρόθεσμα ζητήματα. Επιπλέον, η ενότητα προσπαθεί να κάνει τους φοιτητές να εκτιμήσουν τη στρατηγική εναρμόνιση των πληροφοριών λογιστικής κόστους.

Περιεχόμενο

 1. Εισαγωγή στη στρατηγική διαχείρισης κόστους
 2. Στρατηγική και ανάλυση κόστους
 3. Λογιστική κόστους έναντι διαχείρισης κόστους και στρατηγική ανάλυση κόστους έναντι συμβατικής ανάλυσης.
 4. Αλυσίδα αξίας, ανάλυση παραγόντων κόστους και στρατηγική διαχείριση κόστους
 5. Στρατηγική τοποθέτηση και στρατηγική διαχείριση του κόστους
 6. Κόστος κύκλου ζωής και στρατηγική διαχείριση κόστους
 7. Κοστολόγηση βάσει στόχου , αλυσίδα αξίας και κόστος ποιότητας
 8. Κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας/ διαχείριση/ προϋπολογισμός
 9. Ανάλυση διακύμανσης κέρδους: συμβατικό έναντι στρατηγικού πλαισίου
 10. Εξισορροπημένη αξιολόγηση και στρατηγικός σχεδιασμός

Δεξιότητες Η/Υ, πρακτικές ασκήσεις, πρόσθετες γλώσσες, κλπ

Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας

H διδακτική ενότητα επικεντρώνεται στην παρουσίαση του πλαισίου των ερευνητικών μεθόδων. Βασισμένη στα βασικά χαρακτηριστικά της πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, αναλύονται όλες οι σχετικές έννοιες από ερευνητική σκοπιά και προσεγγίζονται αυστηρά οι ερευνητικές διαδικασίες ενώ προετοιμάζονται οι φοιτητές προκειμένου να εκπονήσουν μια ερευνητική μεταπτυχιακή διατριβή ή ένα ερευνητικό έργο. Επίσης, παρουσιάζονται οι ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις ως στρατηγικά μεθοδολογικά εργαλεία. Τέλος, η διδακτική ενότητα καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές για κριτική αξιολόγηση της δημοσιευμένης έρευνας αλλά ταυτόχρονα βοηθά τους φοιτητές να δημοσιεύσουν τη δική τους προσωπική εργασία.

 Στόχοι και Σκοποί

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της έρευνας. Επίσης, στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για την διεξαγωγή της πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. Επιπρόσθετα, στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκπονήσουν μια ερευνητική εργασία ή μια ερευνητική διατριβή .

Περιεχόμενο

 1. Εισαγωγή στην έρευνα.
 2. Ερευνητικός σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας ερευνητικής πρότασης.
 3. Διαχείρηση έρευνας.
 4. Πρωτογενής έρευνα.
 5. Δευτερογενης έρευνα.
 6. Συλλογή ,παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων.
 7. Εκπόνηση ερευνητικής διατριβής / ερευνητική εργασία.
 8. Ερευνητική δεοντολογία.
 9. Δημοσίευση της έρευνας.
 10. Ερευνητική Πρόταση Διπλωματικής Διατριβής