ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της λογιστικής ή απόφοιτους με ή χωρίς εμπειρία στη διοίκηση που επιθυμούν να ανέλθουν στις ανώτατες βαθμίδες του χρηματοοικονομικού τομέα. Το Πρόγραμμα αναφέρεται κυρίως στις δημόσιες και ιδιωτικές λογιστικές υπηρεσίες, χωρίς όμως να παραβλέπει τους ΜΚΟ (μη κυβερνητικούς οργανισμούς), τους διεθνείς οργανισμούς και τους ιδιωτικούς φορείς. Αναμένεται ότι οι μαθητές θα μπορέσουν να αντλήσουν εμπειρία από τις δικές τους γνώσεις οικονομικής διαχείρισης στην τάξη και τις εργασίες και οι αιτούντες που δε διαθέτουν παρόμοια σχετική εμπειρία θα πρέπει συνήθως να την αποκτήσουν προτού ξεκινήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης για την αντιμετώπιση διοικητικών και αναπτυξιακών ζητημάτων που προκύπτουν καθημερινά σε μάνατζερς μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας του χρηματοοικονομικού τομέα. Αυτά περιλαμβάνουν την δομή και οργάνωση, τη διαχείριση και τη διάθεση πόρων, την αξιολόγηση υπηρεσιών και την κατανόηση των τοπικών/εθνικών παραγόντων αλλά και των διεθνών συνθηκών που διαμορφώνουν το χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθοι σκοποί:

 • Να παρέχει στους απόφοιτους μια άρτια κατανόηση των σύνθετων λογιστικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο
 • Να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στη διαχείριση συγκεκριμένων τομέων μαζί με τις τεχνικές και διαχειριστικές δεξιότητες για την επιτυχή άσκηση μίας σταδιοδρομίας στον τομέα της λογιστικής και του χρηματοπιστωτικού τομέα
 • Να υποστηρίξει την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ανώτερων στελεχών και ηγετών στον τομέα της λογιστικής και του χρηματοπιστωτικού τομέα
 • Να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός συνόλου δεξιοτήτων για τη διαχείριση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της αλλαγής
 • Να επιτρέψει στους σπουδαστές να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής αξιολόγησης για τη λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων

Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Επιδείξουν γνώση και κατανόηση στον τομέα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης και στον σχεδιασμού και στη χάραξης πολιτικής, με ιδιαίτερη αναφορά στον κυβερνητικό και τον ιδιωτικό τομέα,
 • Προσδιορίσουν, περιγράψουν και αναλύσουν κριτικά τα βασικά ζητήματα διαχείρισης, σχεδιασμού και πολιτικής στο πεδίο της λογιστικής και του χρηματοπιστωτικού τομέα,
 • Προσδιορίσουν και εξηγήσουν το πλαίσιο, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής,
 • Ανασκοπήσουν τύπους πολιτικών, καταστάσεων και ζητημάτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, του σχεδιασμού και της χάραξης πολιτικής,
 • Εφαρμόσουν γνώσεις και δεξιότητες σε επιλεγμένους τομείς της οικονομικής διαχείρισης, του σχεδιασμού και της πολιτικής στις τοπικές συνθήκες,
 • Συμμορφώνονται με αποδεκτούς τρόπους επαγγελματικής συμπεριφοράς και να εργάζονται ως μέλη μιας ομάδα με τον κατάλληλο ρόλο, να βασίζονται στις έννοιες και τις μεθοδολογίες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος με την ολοκλήρωση μιας διατριβής,
 • Αξιολογήσουν τις οικονομικές δραστηριότητες που έχουν ως κύριο σκοπό την προώθηση, αποκατάσταση ή τήρηση των λογιστικών υπηρεσιών,
 • Περιγράψουν τον ρόλο και εφαρμόσουν επιλεγμένες τεχνικές οικονομικών για τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό,
 • Αναπτύξουν και χρησιμοποιήσουν μία μεθοδολογία διαχείρισης και προγραμματισμού για ένα αποκεντρωμένο σύστημα λογιστικής και χρηματοδότησης,
 • Περιγράψουν και χρησιμοποιήσουν τις έννοιες της οργάνωσης και της δομής, των μεθόδων σχεδιασμού και διαχείρισης πόρων και των συστημάτων αναθεώρησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών,
 • Αναλύσουν και αναπτύξουν τις πολιτικές των λογιστικών υπηρεσιών στο σχετικό τοπικό και εθνικό πλαίσιο,
 • Διεξάγουν συγκριτική μελέτη των εθνικών και διεθνών ζητημάτων χρηματοοικονομικής πολιτικής και διαχείρισης,
 • Καταδείξουν την κατανόηση των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης και της επαγγελματικής δεοντολογίας,
 • Επικοινωνούν αποτελεσματικά, εργάζονται σε ομάδες, καθορίζουν προτεραιότητες και διαχειρίζονται αποτελεσματικά το φόρτο εργασίας,
 • “Να αναπτύξουν την ικανότητά τους για ανεξάρτητη μάθηση και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη,
 • Περιγράψουν και αναλύσουν κριτικά τα σύγχρονα ζητήματα των μεταρρυθμίσεων του λογιστικού τομέα και τη συνάφειά τους με την ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών πόρων,
 • Αναλύσουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων και αναπτύξουν μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη του λογιστικού τομέα,
 • Κατασκευάσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού που περιλαμβάνει τις λειτουργίες σχεδιασμού, κατάρτισης και διαχείρισης στη λογιστική,
 • Διεξάγουν πρωτογενή και δευτερογενή έρευνας για την κατανόηση και την ανάπτυξη πρακτικών βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία,
 • Αξιολογήσουν κριτικά τις διαφορετικές στρατηγικές κατάρτισης και οργανώσουν μια στρατηγική κατάρτισης για το λογιστικό προσωπικό σε μια αποκεντρωμένη οργανωτική δομή,
 • Περιγράψουν και κριτικάρουν τις έννοιες της αξιολόγησης του έργου και να σχεδιάσουν ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση ενός έργου ή προγράμματος,
 • Περιγράψουν και κριτικάρουν τις τρέχουσες έννοιες, μοντέλα και θεωρίες διασφάλισης ποιότητας,
 • Κατασκευάσουν μια πολιτική διαχείρισης της ποιότητας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
 • Καταδείξουν την κατανόηση των θεωριών και των πρακτικών των οργανισμών του δημόσιου τομέα, της διοίκησης και της ηγεσίας τους,
 • Καταδείξουν την κατανόηση των θεωριών και των πρακτικών που στηρίζουν αποτελεσματικές, επαρκείς και δίκαιες χρηματοοικονομικές πολιτικές και πρακτικές,
 • Κατανοήσουν τους ρόλους της διευθυντικής και της ηγεσίας στη λογιστική και στα χρηματοοικονομικά,
 • Κατέχουν μία εννοιολογική κατανόηση της διευθυντικής και της ηγετικής σκέψης που επιτρέπει στους φοιτητές να προβληματιστούν και να αξιολογήσουν κριτικά την τρέχουσα έρευνα και την εφαρμογή της στην πρακτική της ηγεσίας στη λογιστική και στα χρηματοοικονομικά,
 • Βελτιώσουν την κατανόηση της διοίκησης και της ηγεσίας στο χώρο εργασίας με την πρακτική της διδασκαλίας με γνώμονα την έρευνα,
 • Κατανοήσουν τους βασικούς επιστημονικούς κλάδους που συμβάλλουν στις σύγχρονες λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

 

Για να ανακαλύψετε το πρόγραμμα πατήστε εδώ