ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Epsilon College  διοργανώνει το ακόλουθο προωθητικό πρόγραμμα/Διαγωνισμό με τίτλο «Υποτροφία MBA», με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής:

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό Υποτροφιών της κλήρωσης και της ανάδειξης του νικητή.

1. Ο Διαγωνισμός Υποτροφίας θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα  από  18/1 έως 23/2.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι επισκέπτονται το site οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

3. Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι  του Ομίλου Epsilon Net, οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους.  Εάν ο νικητής  δεν πληροί τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγεί άλλος νικητής από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την ηλεκτρονική κλήρωση.

4.  Το Epsilon College  στα πλαίσια της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας έχει προγραμματίσει να διαθέσει αποκλειστικά τα ακόλουθα δώρα (εφεξής τα «Δώρα»):

  • 1  νικητής κερδίζει από 1 πλήρη υποτροφία φοίτησης στο πρόγραμμα MBA, αξίας 9.500 ΕΥΡΩ, για φοίτηση στο Epsilon College .Η υποτροφία αφορά τα τμήματα που θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2024.

5. Ο νικητής/τρια θα αναδειχθεί κατόπιν κλήρωσης.

6. Επικοινωνία:

i. Η επικοινωνία με τον νικητή/ τρια για την παραλαβή των Υποτροφιών θα γίνει τηλεφωνικά στα στοιχεία που οι  ίδιοι έχουν δηλώσει.

ii. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον/ την νικητή/ τρια αρνηθούν ή αδρανήσουν να παραλάβουν τις Υποτροφίες τους ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, η αντίστοιχη Υποτροφία θα δοθεί σε κάποιον από τους επιλαχόντες, με βάση τη σειρά ανάδειξης των τελευταίων από την κλήρωση.

7. Οι Υποτροφίες είναι προσωπικές και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους. Επίσης οι υποτροφίες ισχύουν για νέα εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού και όχι για φοίτηση που ήδη πραγματοποιείται στο Epsilon College. Επίσης η υποτροφία δεν ισχύει για νέες εγγραφές που ήδη έχουν γίνει για τα επόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα.

8. Το Epsilon College  διατηρεί  το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στον δικτυακό τους τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό τους ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων.

9. Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η Εταιρεία με την επωνυμία EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται κατωτέρω μπορεί κανείς να επικοινωνεί με το Epsilon College  στο 2115007000  ή στο college@epsilonnet.gr

10. Το Epsilon College συλλέγει και επεξεργάζεται τα παραπάνω στοιχεία με τη συγκατάθεσή σας και με σκοπό να επικοινωνήσει μαζί σας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με προγράμματα σπουδών που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν.

11. Τα στοιχεία σας θα αποθηκευτούν σε υποδομές της Εταιρείας για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επικοινωνία μας μαζί σας. Τα στοιχεία σας θα επεξεργαστεί μόνο εξουδιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη εντός ή εκτός της ΕΕ.

12. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, τη διόρθωση ή διαγραφή τους, την εναντίωσή σας στην επεξεργασία τους και τον περιορισμό της.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των στοιχείων σας έως τη στιγμή εκείνη.

13. Έχοντας ενημερωθεί πλήρως για τα παραπάνω στοιχεία, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.

M Masters D Diplomas B Bachelors