Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά MBA in Accounting and Finance) απευθύνεται σε υποψήφιους φοιτητές που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. Παράλληλα απαιτείται βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Σχετική επαγγελματική εμπειρία 2 ετών είναι επίσης επιθυμητή.

Διδακτικές μονάδες που έχουν απονεμηθεί από προγενέστερες σπουδές είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μετά από την έγκριση της σχετικής Ειδικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου.

Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου (πρώτου τίτλου σπουδών) αλλά διαθέτουν πολυετή συναφή επαγγελματική εμπειρία και έχουν παρακολουθήσει άλλους συναφείς κύκλους εκπαίδευσης ή επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι εφικτό να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο MBA για την οποία θα αποφανθεί η Ειδική Επιτροπή του Πανεπιστημίου.*

Το Πανεπιστήμιο UNINETTUNO επιμένει στην πολιτική αυστηρής αμεροληψίας απέναντι σε όλους τους υποψηφίους.

H υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων περιλαμβάνει:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικών βαθμολογιών
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Μια συστατική επιστολή

*Οι δυνατότητες εισαγωγής στο MBA διευρύνονται καθώς είναι πλέον εφικτό να γίνουν αποδεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά και υποψήφιοι φοιτητές απόφοιτοι ΙΕΚ, ή κάτοχοι διπλωμάτων HND, Associate Degrees,   μεταλυκειακών σπουδών διετούς διάρκειας, απολυτήριου Τεχνικού – Επαγγελματικού Λυκείου με τάξη μαθητείας, ή άλλου πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τα συγκεκριμένα προγράμματα από τα οποία θα έχουν αποφοιτήσει οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να ανήκουν στο Επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων). Παράλληλα συντρέχουν και οι εξής επιπρόσθετες προϋποθέσεις: 10ετή επαγγελματική προϋπηρεσία και επιτυχία σε ειδικές γραπτές εξετάσεις εισαγωγής.