Προϋποθέσεις εγγραφής Global MBA, Univerisity of London.

Για άμεση είσοδο (Entry Route 1), θα χρειαστείτε τα εξής:

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο από αναγνωρισμένο ίδρυμα.
Εργασιακή εμπειρία τριών ετών σε διευθυντικό ρόλο (μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια).

 

Δεχόμαστε τίτλους από όλο τον κόσμο. Εάν διαθέτετε κατάλληλη επαγγελματική πιστοποίηση και όχι πτυχίο, θα το εξετάσουμε σε ατομική βάση.

 

Πληρώ ένα από αυτά τα κριτήρια. Μπορώ ακόμα να υποβάλω αίτηση;

Εάν πληρείτε μόνο ένα από αυτά τα κριτήρια, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της Entry Route 2 .

Για να ληφθεί υπόψη η αίτηση σας, πρέπει να έχετε ένα από τα παρακάτω:

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό πεδίο ή ισοδύναμο από αναγνωρισμένο ίδρυμα.
Εργασιακή εμπειρία τριών ετών σε διευθυντικό ρόλο (μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια).

Η αίτηση σας θα εξεταστεί σε ατομική βάση.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδρομής, σας συνιστούμε να ολοκληρώσετε το μάθημα προετοιμασίας του MBA (περίπου 125 ώρες μελέτης) και στη συνέχεια να λάβετε μόνο μία ενότητα (κατά προτίμηση υποχρεωτική) στην πρώτη εκπαιδευτική περίοδο και μία ενότητα στη δεύτερη. Αυτό θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις απαραίτητες δεξιότητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

Εγγραφή στο μάθημα προετοιμασίας

Μπορώ να μεταφέρω πιστώσεις από άλλες πιστοποιήσεις;

Αν έχετε ήδη πιστοποιήσεις με παρόμοια μαθησιακά αποτελέσματα όπως αυτά του Global MBA, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αναγνώριση και διαπίστευση της προηγούμενης μάθησης. Αν αυτό είναι επιτυχής, δεν θα χρειαστεί να μελετήσετε αυτές τις ενότητες για να ολοκληρώσετε την πιστοποίησή σας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «Αναγνώριση προηγούμενης μάθησης».
Αναγνώριση προηγούμενης μάθησης και εξαιρέσεις
Συστάσεις και αποδεικτικά

Θα πρέπει να υποβάλετε τουλάχιστον μία σύσταση και κάποια αποδεικτικά έγγραφα ως μέρος της αίτησης σας. Αυτό θα διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο εισόδου και τα κριτήρια που πληροίτε. Τα έγγραφά σας μπορούν να σταλούν με την ηλεκτρονική σας αίτηση ή μπορείτε να τα στείλετε με email αργότερα.

 

Απαιτήσεις
Αγγλική γλώσσα

Χρειάζεται ένα υψηλό επίπεδο αγγλικών για να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα πληρείτε τις γλωσσικές μας απαιτήσεις εάν έχετε επιτύχει ένα από τα ακόλουθα μέσα στα τρία τελευταία χρόνια:

• IELTS: τουλάχιστον 6.5 συνολική βαθμολογία, 6.0 στη γραπτή εξέταση.
• TOEFL iBT: τουλάχιστον 92 συνολική βαθμολογία, 22+ κατανόηση, γραπτά και 20+ προφορικά και ακουστικό.
• Pearson Test (Academic): τουλάχιστον 59 συνολική βαθμολογία, 59+ σε κατανόηση,γραπτά και 54+ σε προφορικά και ακουστικό.
• Cambridge Certificate of Proficiency in English.
• Cambridge Certificate of Advanced English (κατώτερος βαθμός C).

Εναλλακτικά, πληρείτε τις γλωσσικές απαιτήσεις αν έχετε τουλάχιστον 18 μήνες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εμπειρίας στη αγγλική γλώσσα.

 

Υπολογιστές
Έχουν οριστεί ελάχιστες βασικές απαιτήσεις για υπολογιστές επειδή οι πόροι σπουδών σας είναι προσβάσιμοι μέσω της Δικτυακής Πύλης Φοιτητών και είναι ζωτικής σημασίας να έχετε πρόσβαση σε αυτή συστηματικά.

 

 

Προϋποθέσεις εγγραφής MBA in Accounting and Finance, Uninettuno.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά MBA in Accounting and Finance) απευθύνεται σε υποψήφιους φοιτητές που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. Παράλληλα απαιτείται βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Σχετική επαγγελματική εμπειρία 2 ετών είναι επίσης επιθυμητή.

Διδακτικές μονάδες που έχουν απονεμηθεί από προγενέστερες σπουδές είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μετά από την έγκριση της σχετικής Ειδικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου.

Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου (πρώτου τίτλου σπουδών) αλλά διαθέτουν πολυετή συναφή επαγγελματική εμπειρία και έχουν παρακολουθήσει άλλους συναφείς κύκλους εκπαίδευσης ή επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι εφικτό να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο MBA για την οποία θα αποφανθεί η Ειδική Επιτροπή του Πανεπιστημίου.*

Το Πανεπιστήμιο UNINETTUNO επιμένει στην πολιτική αυστηρής αμεροληψίας απέναντι σε όλους τους υποψηφίους.

H υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων περιλαμβάνει:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικών βαθμολογιών
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Μια συστατική επιστολή

*Οι δυνατότητες εισαγωγής στο MBA διευρύνονται καθώς είναι πλέον εφικτό να γίνουν αποδεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά και υποψήφιοι φοιτητές απόφοιτοι ΙΕΚ, ή κάτοχοι διπλωμάτων HND, Associate Degrees,   μεταλυκειακών σπουδών διετούς διάρκειας, απολυτήριου Τεχνικού – Επαγγελματικού Λυκείου με τάξη μαθητείας, ή άλλου πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τα συγκεκριμένα προγράμματα από τα οποία θα έχουν αποφοιτήσει οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να ανήκουν στο Επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων). Παράλληλα συντρέχουν και οι εξής επιπρόσθετες προϋποθέσεις: 10ετή επαγγελματική προϋπηρεσία και επιτυχία σε ειδικές γραπτές εξετάσεις εισαγωγής.