DIPLOMA

Business Leadership

Home // Σπουδές // DIPLOMAS // Diploma in Business Leadership
Το Diploma in Business Leadership έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών, παραγωγικών μονάδων στη θεωρία και στις βασικές πρακτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους σύγχρονες, στοχευμένες, εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες στο Management προκειμένου να ανελιχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Οκτώβριος, Μάρτιος & Ιούνιος

80 ώρες

Part time

Online

University of Northampton

Ελληνικά

Diploma

Δρ Νίκος Κιτωνάκης

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα του Epsilon College;

Πρακτικό πρόγραμμα

Οι καταρτιζόμενοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τον ρόλο της ηγεσίας στους σύγχρονους οργανισμούς, θα αποκτήσουν εργαλεία ανάλυσης για το δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων και θα γνωρίσουν τεχνικές οργανωσιακής αλλαγής και εντοπισμού τομέων προς βελτίωση εντός του οργανισμού.

Διδάσκοντες

Διδάσκουν στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 150.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας.

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton), που έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

Online φοίτηση

Δυνατότητα Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Foundations of Strategic Management

Η συγκεκριμένη ενότητα στοχεύει να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες :

 • Να μάθουν εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης ενός οργανισμού, με αξιολόγηση των δυνατών και αδύναμων σημείων τους, καθώς και εντοπισμό τυχόν ευκαιριών και απειλών.
 • Να κατανοήσουν τη δυναμική ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και να εντοπίσουν τα κενά της αγοράς που μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για στρατηγική τοποθέτηση.
 • Να εμβαθύνουν στις στρατηγικές επιλογές που έχει στη διάθεσή της μία επιχείρηση για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και να επιδιώξει την ανάπτυξή της.
 • Να κατανοήσουν την ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.

Entrepreneurial thinking and SMEs

Η εν λόγω ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να κατανοήσουν την έννοια της επιχειρηματικότητας και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την άσκησή της.
 • Να αξιολογήσουν την προσωπική τους δυνατότητα να αναλάβουν κάποιου είδους επιχειρηματική δράση.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία και τα βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Organizational behavior, motivation & team dynamics

Η εν λόγω ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να εξοικειωθούν με τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις περί οργανωσιακής συμπεριφοράς.
 • Να αντιληφθούν τη σημασία των κινήτρων και της εργασιακής ικανοποίησης, μαθαίνοντας τρόπους ενδυνάμωσης του προσωπικού.
 • Να αναγνωρίζουν, αναλύουν και αξιολογούν εργασιακές στάσεις, συνεκτιμώντας ιδιοσυγκρασιακές παραμέτρους.

Communication skills

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να κατανοήσουν τη σημασία και συνθετότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας σε διάφορα πλαίσια αναφοράς (διαπροσωπικό, ενδοπροσωπικό, ομαδικό, μαζικό κ.λπ.)
 • Να επιλέγουν και προσαρμόζουν με αποτελεσματικό τρόπο το σωστό μήνυμα για κάθε κοινό και κάθε περίσταση.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας που θα διευκολύνουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται με άλλους.

Change management

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να κατανοήσουν την έννοια και τις μεθόδους διαχείρισης της αλλαγής σε οργανισμούς.
 • Να αποκτήσουν εργαλεία για τον προσδιορισμό της δυναμικής της αλλαγής και την χαρτογράφηση των βασικών εμπλεκόμενων.
 • Να διαμορφώνουν μια στρατηγική μετάβασης από την υφιστάμενη κατάσταση («as is») στην επιθυμητή μελλοντική κατάσταση («to be»).
 • Να διαχειρίζονται την αντίσταση για αλλαγή και την επιδίωξη / προώθηση της αλλαγής σε πολύπλοκα περιβάλλοντα.

Decision making & creative thinking

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να κατανοήσουν τα βήματα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και να ταξινομούν τις αποφάσεις με βάση κριτήρια όπως η σημασία και ο πιθανός αντίκτυπος.
 • Να εκτιμήσουν τη σημασία των προκαταλήψεων και των ψυχολογικών παγίδων που μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ της ατομικής και της ομαδικής λήψης αποφάσεων.
 • Να διδαχθούν μοντέλα και εργαλεία καλλιέργειας της δημιουργικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Leadership & business ethics

Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν και να αξιολογούν κριτικά το ρόλο της ηγεσίας, συνεκτιμώντας τις επιδράσεις στην οργανωσιακή κουλτούρα και την απόδοση.
 • Να διακρίνουν διαφορετικά στυλ ηγεσίας και να  αναγνωρίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν αυτά να είναι αποτελεσματικά.
 • Να χρησιμοποιούν ηθικά κριτήρια κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, κατανοώντας τη σημασία της ηθικής ως κρίσιμης παραμέτρου για την υπεύθυνη άσκηση ηγεσίας.

Συχνά οι επιτυχίες των επιχειρήσεων αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στην ηγεσία τους. Σε μια επιχείρηση η ηγεσία αποτελεί μια απο τις πιο σημαντικές παραμέτους που προσδιορίζει την φυσιογνωμία της, την λειτουργία της και την εξέλιξη της. Ειδικά σε δύσκολες συνθήκες, η ηγεσία αποτελεί ένα παράγοντα – κλειδί αφού προσδιορίζει τη συμπεριφορά και το βαθμό αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργαζομένων και κατά συνέπεια τη λειτουργία και ανάπτυξή τους. Η αποτελεσματικότητα των διοικητικών στελεχών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητά τους να ηγούνται και να δημιουργούν ευνοϊκούς όρους ηγεσίας.

Το Diploma in Business Leadership αποτελεί ενα καινοτόμο πρόγραμμα που εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στις σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν όλες εκείνες τις κρίσιμες δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται για να ανελιχθούν στην επαγγελματική τους ζωή και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης και σφαιρικής προσέγγισης στην Ηγεσία, καλύπτοντας εύρος διαστάσεων όπως η δυναμική ομάδων, η οργανιωσιακή κουλτούρα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η διαχείριση αλλαγών, η λήψη αποφάσεων και η στρατηγική αντίληψη. Το πλέγμα των γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρονται εξασφαλίζουν το απαραίτητο υπόβαθρο για την αποτελεσματική άσκηση ηγετικού ρόλου, ανεξαρτήτως αντικειμένου, κλάδου ή επιπέδου στη διοικητική ιεραρχία.

Tο Diploma in Business Leadership είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton). Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το  Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Tο Diploma in Business Leadership καλύπτει σημαντικά θέματα στον τομέα της Διοίκησης και οι απόφοιτοι του κατέχουν τις βασικές γνώσεις και έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ηγηθούν ομάδων, τμημάτων, επιχειρήσεων και οργανισμών, στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που συνδυάζουν την επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της καινοτομίας, της διοίκησης και της επιχειρηματικότητας και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Η  Epsilon Net με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 125.000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα αξιοποιεί τα ανώτερα στελέχη τους ως διδάσκοντες και μέντορες  στα προγράμματα σπουδών. Τα στελέχη – μέντορες μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους βοηθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Το Diploma in Business Leadership αποτελεί ένα συστηματικά δομημένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στην επαγγελματική τους ζωή. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που διασφαλίζει την ευελιξία και την καλύτερη δυνατή προσαρμογή στις ανάγκες εργαζόμενων στελεχών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα online παρακολούθησης των διαλέξεων και μελέτης συνοδευτικού υλικού. Παρακολουθώντας το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες/ουσες αποκτούν ολοκληρωμένη γνώση των βασικών διαστάσεων της αποτελεσματικής ηγεσίας, καλλιεργώντας την ικανότητά τους να ηγούνται μίας ομάδας, να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με εξειδικευμένους καθηγητές και ένα ιδιαιτέρως υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης, το Diploma in Business Leadership αποτελεί την ιδανική επιλογή για εκείνους/ες που προσβλέπουν στην επαγγελματική τους ανέλιξη.

Δρ Νίκος Κιτωνάκης

Είπαν για εμάς

Ουρανία Χάλαρη-Νίτσικα

HR Manager Raben INTERTRANS AE

Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών HRM του Northamphton University, και πιστεύω ότι έκανα την πιο σωστή επιλογή. Ένα ευέλικτο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της αγοράς και με εξαιρετικούς καθηγητές.

Μαρία Μακαρά

Kounoupis & Co, Operations Manager – MA Human Resource Management

Epsilon Net College is exceptional.
The course material and allocation of tasks helped make studying engaging and feasible. Being entirely online, the weekly classes were an excellent method for keeping involved. The course information was excellent and presented in a clear and easy-to-follow way. Despite being fully remote, I received exceptional student support. Having the ability to resubmit assignments multiple times using Turnitin was beneficial. The lectures were recorded, allowing me to review them in case I missed any.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Customer Success Representative, Epsilon Net Group – MBA

Earning my Master of Business Administration from the University of Northampton through Epsilon College was a transformative experience. While the master itself challenged me academically, I wouldn’t have navigated it as smoothly without the support and guidance Epsilon College provided. Their dedicated staff was always available to answer questions, offer guidance, and ensure I had the resources necessary to succeed. They truly went above and beyond to support my personal and academic growth, fostering a learning environment that allowed me to achieve my goal. Finishing my MBA, was one of the most beautiful yet most challenging experience I ever had.

Χρυσόστομος Φανόπουλος

Accounting Manager στην εταιρεία Makios Logistics, H.I.G Group – MSc Accounting and Finance

Αποφάσισα να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως μετά από αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο , αρωγός στην απόφαση μου αυτή ήταν το Epsilon College το οποίο με παρότρυνε να το παρακολουθήσω χωρίς να χάνω χρόνο από το καθημερινό μου πρόγραμμα.


Οι έμπειροι καθηγητές με βοήθησαν με τις σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης και διδασκαλίας όπως αρμόζει σε ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό με εφαρμογή στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική.


Το πανεπιστήμιο του Northampton από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο δίνει μεγαλύτερη αξία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και στην επιλογή που έκανα για το Epsilon College

Ζερβάκη Αριάδνη

Co-Owner at Accounting Office Zervaki-Trochalakis GP / Payroll Consultant – MA Human Resource Management

Ο τομέας του HR αποτελεί για εμένα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον η σωστή διαχείριση του προσωπικού είναι μέγιστης σημασίας.


Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Epsilon College. Ένα από τα βασικά προνόμια είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης, κάτι που δίνει το πλεονέκτημα σε όλους τους εργαζόμενους που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις του να το τολμήσουν.


Άκρως επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, εναρμονισμένο με της τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του HR. Οι καθηγητές του προγράμματος άρτια καταρτισμένοι, με άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο, πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και να μας συμβουλεύσουν.


Η δε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Northampton προσθέτει αξία στον τίτλο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο HR.

Αλέξανδρος Τσάτσος

Accounting and Finance Consultant – MSc in Accounting & Finance

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Science in Accounting and Finance μου έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσω σύνθετες έννοιες λογιστικής και χρηματοοικονομικής και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Η επικοινωνία μου με τους διδάσκοντες, το προσωπικό του Πανεπιστημίου και του κολλεγίου ήταν εξαιρετική και ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν άμεσα σε όλες τις απορίες μου.

Αλεξάνδρα Λύρα

Chief HR Officer, Streem Global, H.I.G. Group – MA Human Resource Management

H επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος, ήταν μία απόφαση που με απασχολούσε αρκετό καιρό. Όταν ενημερώθηκα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University, γρήγορα πείστηκα, ότι θα ήταν προς όφελός μου, να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο.
Από την αρχή μέχρι και το πέρας των σπουδών μου, η εμπειρία ήταν εξαιρετική!


Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένας νέος επαγγελματίας στον τομέα του HR, έχει την ευκαιρία να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εφόδια, που απαιτούν οι σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.


Από την άλλη μεριά, τα έμπειρα στελέχη του χώρου, μπορούν να αποκτήσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων (τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα, τις στρατηγικές HR, τα διαθέσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες κ.α.) αλλά και να γνωριστούν και συνεργαστούν με άλλα καταξιωμένα στελέχη του χώρου.


Τέλος, το μοντέλο της απομακρυσμένης παρακολούθησης των διαλέξεων, σίγουρα συμβάλει θετικά στην όλη εκπαιδευτική εμπειρία, με δεδομένο το απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας που οι περισσότεροι έχουμε.

Έλενα Μανουρά

Consultant – MBA

Με το πέρας του μεταπτυχιακου πρόγραμματος MBA από το πανεπιστήμιο του Northampton ωφελήθηκα από ένα τρομερά σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης , καθηγητές με υψηλό γνωστικο επίπεδο και εμπειρία. Έχω περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές και ανέπτυξα το δίκτυο γνωριμιών μου.

Σταυρος Μαρδάκης

Senior Payroll Specialist, Dixons South East Europe – MA Human Resource Management

As a Master of Arts in HR graduate, I can confidently say that the program has given me a comprehensive understanding of the field of human resources. The courses were well-designed and covered a broad range of topics, including employee relations, recruitment, and compensation.

The professors were knowledgeable and approachable, and were always available to answer my questions. The program also provided numerous opportunities for professional development, including internships and networking events.

Overall, the Master of Arts in HR program has prepared me well for a career in human resources, and I would highly recommend it to anyone looking to advance in this field.

Θεοδόσης Ηλίας

Assistant Account Manager στην Eurobank – ΜΒΑ

Η αποφοίτησή μου από το Epsilon College με τον τίτλο του MBA, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής μου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει πλήρη κατανόηση των επιχειρηματικών εννοιών και στρατηγικών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις επιχειρηματικές δεξιότητές μου.Το έμπειρο προσωπικό του Epsilon College παρέχει ένα άριστο περιβάλλον μάθησης, μέσα από το οποίο κάποιος ενθαρρύνεται να εξερευνήσει νέες ιδέες και προοπτικές.

Αυτή η υποστηρικτική ατμόσφαιρα όχι μόνο εμπλούτισε την ακαδημαϊκή μου εμπειρία, αλλά ενθάρρυνε επίσης τη συνεχή επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων τόσο με μέλη ΔΕΠ όσο και με συμφοιτητές.

Ακόμη, οι πρακτικές γνώσεις που απέκτησα μέσω των διαδραστικών διαλέξεων και της μελέτης πολλαπλών case studies με έχουν βοηθήσει ουσιαστικά στον χώρο εργασίας μου, επιτρέποντάς μου να εφαρμόζω καινοτόμες λύσεις, να λαμβάνω τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αντιλαμβάνομαι πλήρως πολύπλοκα επιχειρηματικά σενάρια.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors