DIPLOMA

Business Leadership

Home // Σπουδές // DIPLOMAS // Diploma in Business Leadership
Το Diploma in Business Leadership έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών, παραγωγικών μονάδων στη θεωρία και στις βασικές πρακτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους σύγχρονες, στοχευμένες, εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες στο Management προκειμένου να ανελιχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Οκτώβριος, Μάρτιος & Ιούνιος

80 ώρες

Part time

Online

University of Northampton

Ελληνικά

Diploma

Δρ Νίκος Κιτωνάκης

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα του Epsilon College;

Πρακτικό πρόγραμμα

Οι καταρτιζόμενοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τον ρόλο της ηγεσίας στους σύγχρονους οργανισμούς, θα αποκτήσουν εργαλεία ανάλυσης για το δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων και θα γνωρίσουν τεχνικές οργανωσιακής αλλαγής και εντοπισμού τομέων προς βελτίωση εντός του οργανισμού.

Διδάσκοντες

Διδάσκουν στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 132.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton), που έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

Online φοίτηση

Δυνατότητα Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Foundations of Strategic Management

Η συγκεκριμένη ενότητα στοχεύει να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες :

 • Να μάθουν εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης ενός οργανισμού, με αξιολόγηση των δυνατών και αδύναμων σημείων τους, καθώς και εντοπισμό τυχόν ευκαιριών και απειλών.
 • Να κατανοήσουν τη δυναμική ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και να εντοπίσουν τα κενά της αγοράς που μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για στρατηγική τοποθέτηση.
 • Να εμβαθύνουν στις στρατηγικές επιλογές που έχει στη διάθεσή της μία επιχείρηση για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και να επιδιώξει την ανάπτυξή της.
 • Να κατανοήσουν την ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.

Entrepreneurial thinking and SMEs

Η εν λόγω ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να κατανοήσουν την έννοια της επιχειρηματικότητας και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την άσκησή της.
 • Να αξιολογήσουν την προσωπική τους δυνατότητα να αναλάβουν κάποιου είδους επιχειρηματική δράση.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία και τα βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Organizational behavior, motivation & team dynamics

Η εν λόγω ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να εξοικειωθούν με τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις περί οργανωσιακής συμπεριφοράς.
 • Να αντιληφθούν τη σημασία των κινήτρων και της εργασιακής ικανοποίησης, μαθαίνοντας τρόπους ενδυνάμωσης του προσωπικού.
 • Να αναγνωρίζουν, αναλύουν και αξιολογούν εργασιακές στάσεις, συνεκτιμώντας ιδιοσυγκρασιακές παραμέτρους.

Communication skills

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να κατανοήσουν τη σημασία και συνθετότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας σε διάφορα πλαίσια αναφοράς (διαπροσωπικό, ενδοπροσωπικό, ομαδικό, μαζικό κ.λπ.)
 • Να επιλέγουν και προσαρμόζουν με αποτελεσματικό τρόπο το σωστό μήνυμα για κάθε κοινό και κάθε περίσταση.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας που θα διευκολύνουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται με άλλους.

Change management

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να κατανοήσουν την έννοια και τις μεθόδους διαχείρισης της αλλαγής σε οργανισμούς.
 • Να αποκτήσουν εργαλεία για τον προσδιορισμό της δυναμικής της αλλαγής και την χαρτογράφηση των βασικών εμπλεκόμενων.
 • Να διαμορφώνουν μια στρατηγική μετάβασης από την υφιστάμενη κατάσταση («as is») στην επιθυμητή μελλοντική κατάσταση («to be»).
 • Να διαχειρίζονται την αντίσταση για αλλαγή και την επιδίωξη / προώθηση της αλλαγής σε πολύπλοκα περιβάλλοντα.

Decision making & creative thinking

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες:

 • Να κατανοήσουν τα βήματα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και να ταξινομούν τις αποφάσεις με βάση κριτήρια όπως η σημασία και ο πιθανός αντίκτυπος.
 • Να εκτιμήσουν τη σημασία των προκαταλήψεων και των ψυχολογικών παγίδων που μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ της ατομικής και της ομαδικής λήψης αποφάσεων.
 • Να διδαχθούν μοντέλα και εργαλεία καλλιέργειας της δημιουργικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Leadership & business ethics

Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν και να αξιολογούν κριτικά το ρόλο της ηγεσίας, συνεκτιμώντας τις επιδράσεις στην οργανωσιακή κουλτούρα και την απόδοση.
 • Να διακρίνουν διαφορετικά στυλ ηγεσίας και να  αναγνωρίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν αυτά να είναι αποτελεσματικά.
 • Να χρησιμοποιούν ηθικά κριτήρια κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, κατανοώντας τη σημασία της ηθικής ως κρίσιμης παραμέτρου για την υπεύθυνη άσκηση ηγεσίας.

Συχνά οι επιτυχίες των επιχειρήσεων αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στην ηγεσία τους. Σε μια επιχείρηση η ηγεσία αποτελεί μια απο τις πιο σημαντικές παραμέτους που προσδιορίζει την φυσιογνωμία της, την λειτουργία της και την εξέλιξη της. Ειδικά σε δύσκολες συνθήκες, η ηγεσία αποτελεί ένα παράγοντα – κλειδί αφού προσδιορίζει τη συμπεριφορά και το βαθμό αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργαζομένων και κατά συνέπεια τη λειτουργία και ανάπτυξή τους. Η αποτελεσματικότητα των διοικητικών στελεχών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητά τους να ηγούνται και να δημιουργούν ευνοϊκούς όρους ηγεσίας.

Το Diploma in Business Leadership αποτελεί ενα καινοτόμο πρόγραμμα που εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στις σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν όλες εκείνες τις κρίσιμες δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται για να ανελιχθούν στην επαγγελματική τους ζωή και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης και σφαιρικής προσέγγισης στην Ηγεσία, καλύπτοντας εύρος διαστάσεων όπως η δυναμική ομάδων, η οργανιωσιακή κουλτούρα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η διαχείριση αλλαγών, η λήψη αποφάσεων και η στρατηγική αντίληψη. Το πλέγμα των γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρονται εξασφαλίζουν το απαραίτητο υπόβαθρο για την αποτελεσματική άσκηση ηγετικού ρόλου, ανεξαρτήτως αντικειμένου, κλάδου ή επιπέδου στη διοικητική ιεραρχία.

Tο Diploma in Business Leadership είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton). Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Tο Diploma in Business Leadership καλύπτει σημαντικά θέματα στον τομέα της Διοίκησης και οι απόφοιτοι του κατέχουν τις βασικές γνώσεις και έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ηγηθούν ομάδων, τμημάτων, επιχειρήσεων και οργανισμών, στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που συνδυάζουν την επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της καινοτομίας, της διοίκησης και της επιχειρηματικότητας και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Η  Epsilon Net με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 125.000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα αξιοποιεί τα ανώτερα στελέχη τους ως διδάσκοντες και μέντορες  στα προγράμματα σπουδών. Τα στελέχη – μέντορες μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους βοηθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Το Diploma in Business Leadership αποτελεί ένα συστηματικά δομημένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στην επαγγελματική τους ζωή. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που διασφαλίζει την ευελιξία και την καλύτερη δυνατή προσαρμογή στις ανάγκες εργαζόμενων στελεχών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα online παρακολούθησης των διαλέξεων και μελέτης συνοδευτικού υλικού. Παρακολουθώντας το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες/ουσες αποκτούν ολοκληρωμένη γνώση των βασικών διαστάσεων της αποτελεσματικής ηγεσίας, καλλιεργώντας την ικανότητά τους να ηγούνται μίας ομάδας, να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με εξειδικευμένους καθηγητές και ένα ιδιαιτέρως υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης, το Diploma in Business Leadership αποτελεί την ιδανική επιλογή για εκείνους/ες που προσβλέπουν στην επαγγελματική τους ανέλιξη.

Δρ Νίκος Κιτωνάκης

Είπαν για εμάς

Θανάσης Λιγνός

Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων – Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. ΜΑ Human Resource Management – University of Northampton

Αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε ένα καταξιωμένο όνομα, όπως αυτό του Epsilon College.

Το πρόγραμμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένα ευέλικτο, επιτυχημένο και υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακό.

Το εκπαιδευτικό υλικό πλήρες, το πρόγραμμα σπουδών ενημερωμένο με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Το επίπεδο των φοιτητών πολύ υψηλό, από όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομίας.

Οι καθηγητές του προγράμματος καταξιωμένοι, με εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κοντά μας και μόνιμα πρόθυμοι να δώσουν την βοήθεια τους. Η συνεργασία του Epsilon College με το Πανεπιστήμιο Northampton, καθιστά αυτό το πρόγραμμα εγγυημένη λύση Μεταπτυχιακών σπουδών στο HR.

Vaios Bizios

Accountant-Assistant to CFO, Damavand SA

Η κατοχή ενός πτυχίου αποτελεί ορόσημο για την έναρξη της επαγγελματικής πορείας, ωστόσο η κτήση ενός μεταπτυχιακού δίνει την δυνατότητα εμβάθυνσης στο αντικείμενο σπουδών και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Accounting & Finance της Epsilon College, μου προσέφερε όλα τα κατάλληλα εφόδια και μια πιο άρτια εξειδίκευση στον οικονομικό κλάδο. Το προαναφερόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν ικανοποίησε μόνο την επιθυμία μου για περαιτέρω επιμόρφωση αλλά αποτέλεσε και εφαλτήριο μιας νέας επιτυχημένης σταδιοδρομίας.

Φωτεινή Γαβριηλίδου

Key Account Executive, Όμιλος Epsilon Net

Είχα την τύχη να είμαι από τους πρώτους που ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University.

Αρχική σκέψη μου ήταν να αξιοποιήσω το χρόνο μου μέσα στην πανδημία αποκτώντας περισσότερα εφόδια και γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του HR, ώστε να είμαι και πιο αποτελεσματική στις συνεργασίες μου.

Παρακολούθησα το full time πρόγραμμα και χωρίς αμφιβολία θα μπορούσα να δηλώσω ότι πρόκειται για μια από τις πιο σωστές αποφάσεις που έλαβα για επιλογή προγράμματος, όσον αφορά την επιμόρφωσή μου και την επαγγελματική μου ανέλιξη, αλλά και την προσωπική μου εξέλιξη.

Εκπληκτικό πανεπιστήμιο το Northampton, άρτιο πρόγραμμα και τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν καθηγητές με επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις απτές της αγοράς στο HR αντικείμενο.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με επιστημονικό υπόβαθρο, best practices και καινούριες τάσεις στο πεδίο του HR, εντυπωσιακή η βιβλιοθήκη του Northampton με πρόσβαση σε αυτή ως φοιτητές. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ με ευγνωμοσύνη και στην υποστήριξη των στελεχών και της γραμματείας του Epsilon College που ήταν  πολύτιμη, ειδικά στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Συστήνω ανεπιφύλακτα το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σε όποιο νέο, αλλά και έμπειρο επαγγελματία επιθυμεί να εμβαθύνει στα διάφορα εργαλεία, τις νέες τάσεις και μεθοδολογίες  του μαγικού HR κόσμου και παράλληλα να διευρύνει τους ορίζοντές του.

Γεώργιος Μαζιάς

Διευθυντής Sportday ΑΕΠΕΕ – UEFA Champions League Project Manager at Mega TV

Eυέλικτο. Αποτελεσματικό. Ένα πρόγραμμα χωρίς… αστερίσκους. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς. Εκεί που η γνώση γίνεται πληροφορία και η εκπαίδευση μετουσιώνεται σε εφόδια για κάθε επαγγελματία. Οι καθηγητές πάντα δίπλα σου. Πλατφόρμα εύχρηστη. Άμεση πρόσβαση στις πλατφόρμες του αγγλικού Πανεπιστημίου. Είσαι στην Ελλάδα, αλλά νιώθεις και είσαι κανονικός φοιτητής του University of Northampton. To Epsilon College έχει φροντίσει και για αυτό. Κάτι παραπάνω από ένα κολλέγιο, πολλά περισσότερα από ένα Master of Science.

Peter Saant

Group Treasurer | Finance & Operations

Following my long years of experience in group treasury of a multinational corporation reporting to the C level executives, I decided to pursue a master’s degree in Finance & Accounting to enhance and update my knowledge and obtain a complete view of the said field in search for my next step in my career.

Most of the modules helped me in improving my knowledge in finance however, to my surprise, through my master’s studies at Epsilon College, I was introduced to a relatively new subject of ESG (Environmental, Social and Governance) which I had no previous experience in and that was closely related to my field of expertise and is very crucial for the viability and performance of corporations today. I strongly believe such learning experience will assist me elevate my career path in the foreseeable future.

I am satisfied that the course of 18 months was up to date, delivered by professional tutors who presently work in the industry (bankers and finance specialists of multinationals) who shared their work experience with their students throughout, making the theoretical part applicable and comparable to actual industry events.

I was also impressed with the organisation of the college in setting up the study sessions and programs that allowed me to manage my time working, studying, and spending quality time with my family. The whole experience was very enjoyable and extremely useful.

Σκαμνάκη Σταυρούλα

Accounting Supervisor in the area of Chania, Crete at Domes Resorts

Η μετεκπαίδευση , σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι μια σημαντική απόφαση που θα πρέπει να λαμβάνετε με γνώμονα ισχυρά προσωπικά κριτήρια, στόχους και επιδιώξεις. Η συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance Λογιστική και Χρηματοοικονομικά της Epsilon College , υποστηρίζει και ενισχύει την πρόθεση μου για εμβάθυνση και ειδίκευση πάνω στο αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Η σταδιακή απορρόφηση γνώσεων και διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα, καθιστά το πρόγραμμα αυτό μια συναρπαστική εμπειρία , που προσφέρει ουσιαστικά.

Αναστασία Ηλιοπούλου

Payroll Assistant at Johnson & Johnson

Η απόφασή μου να συμμετάσχω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Epsilon College, στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς ήδη είμαι σε θέση να αναγνωρίζω τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου αυτού στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γνώσεις αλλά και οι συνεχείς πρακτικές μέθοδοι που προσφέρει το πρόγραμμα σε καθιστούν ένα άξιο στέλεχος, ικανό να διαχειριστεί οιαδήποτε ανάγκη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο, μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Το καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό με πραγματική, πολυετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο και πάντοτε πρόθυμο να ενισχύσει την προσπάθειά μας, συνέβαλε σημαντικά σε αυτό. Τα εφόδια του προγράμματος, σε συνδυασμό με την ευρεία αναγνώριση του πανεπιστημίου του Northampton, κατόρθωσαν να με εντάξουν στον κόσμο του HRM, δίνοντας μου την δυνατότητα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου.

Στεφανία Φαρσάτη

Human Resources Manager at Renault & Auto Unit – N.Poulakis

Η επιλογή της Epsilon Net College για την μεταπτυχιακή φοίτηση στο τομέα του HRM είναι μοναδική. Επαγγελματισμός, αξιοπιστία, πλήρως καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο τομέα και πρόθυμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύπτει

Κατά την περίοδο της φοίτησης μου, είχα την ευκαιρία να διευρύνω τους ορίζοντες μου, να βελτιώσω την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού στην εργασία μου, και να παρέχω άμεσα, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, καινοτόμες λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα που ταλανίζουν όλο τον επιχειρησιακό κλάδο στις μέρες μας, πρωτίστως στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.

Το συστήνω ανεπιφύλακτα, όχι μόνο σε ανερχόμενα, αλλά και εδραιωμένα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία μέσω του προγράμματος θα επωφεληθούν της σύγχρονης επιμόρφωσης στον κλάδο εργασίας τους.

Νάνσυ Ντίμσα

HR Assistant Recruiter – Teleperformance

Μέσω της φοίτησής μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΑ HRM στο Epsilon Net College κατάφερα να διευρύνω τους ορίζοντες μου και να αρχίσω να κατανοώ καλύτερα τον επιχειρηματικό κόσμο και συγκεκριμένα το πεδίο του Ανθρώπινου Δυναμικού. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω ανθρώπους από διαφορετικές βιομηχανίες που είχαν τη δική τους άποψη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος συζήτησης. Μέσω του προγράμματος σπουδών που σχετίζεται με τις τρέχουσες τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα ευρύ δίκτυο φοιτητών και τη συμμετοχή καθηγητών με «πραγματική» εργασιακή εμπειρία, το πρόγραμμα HRM με βοήθησε να προχωρήσω στο επόμενο βήμα της καριέρας μου.

Όχι μόνο μου προσέφερε τις τεχνικές δεξιότητες που χρειαζόμουν, αλλά επίσης χρήσιμα soft skills μέσω εργαστηρίων, μεμονωμένων σχεδίων ανάπτυξης και ανατροφοδότησης.

Σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα HRM, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι θα συνειδητοποιήσετε αμέσως την αξία αυτού του προγράμματος! Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορείτε να κατανοήσετε τη φύση του HRM και των συστημάτων του.

Χρήστος Τσελεμπής

Human Resources Consultant | Employer Branding Specialist | HR Generalist – Agrotech S.A

Η απόφαση μου, να πραγματοποιήσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Epsilon College , αποδείχτηκε η σωστότερη! Οι γνώσεις που απέκτησα κατά τη διάρκεια του Master in Human Resources Management, προήλθαν τόσο από τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικού υλικού αλλά και από το ευρύτερο κλίμα ερεθισμάτων και συζητήσεων μέσα από διαλέξεις και εργασίες.

Οι καθηγητές, μας παρείχαν ευχάριστη online εμπειρία, παρά τις δυσχέρειες της πανδημίας. Θα χαρακτήριζα τις σπουδές μου Epsilon College, ως ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, αρκετή μελέτη, αλλά και πολλές όμορφες στιγμές! Η αναγνώριση της αξίας του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Northampton μου έδωσε τα εφόδια να κάνω τα πρώτα μου βήματα στον κόσμο του HR.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors