MSc

Accounting & Finance

Home // Σπουδές // MASTERS // MSc in Finance

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική στοχεύει στην ανάπτυξη υψηλόβαθμων στελεχών, ικανών να αξιολογούν και να λαμβάνουν στρατηγικές οικονομικές αποφάσεις για το μέλλον της εταιρίας τους.

Οκτώβριος & Μάρτιος

1 έτος ή 1,5 έτος

Ευέλικτη Φοίτηση

Αθήνα & Θεσσαλονίκη

University of Northampton

Αγγλικά

Μεταπτυχιακό

Μαρκος Πλυτας

Γιατί να επιλέξω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Epsilon College;

University of Northampton

Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

Ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο καλύπτει στρατηγικά πεδία στην λογιστική και τα χρηματοοικονομικά: Strategic Audit, Financial and Business Strategy, Global Financial Strategy, Investment Analysis κ.α. Επιπλέον παρέχονται εκπαιδεύσεις σε λογιστικά προγράμματα της Epsilon Net όπως το Digital Αccounting, Hyper Axion Λογιστική & Extra Λογιστική κ.α.

Guest Lecturing στο Epsilon College

Στο πρόγραμμα — υλοποιείται η πρακτική του Guest Lecturing με ομιλίες εξειδικευμένων στελεχών με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών σε επίκαιρα και πρακτικά θέματα από την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των μαθημάτων experts, με εξέχουσα θέση στον τομέα της δραστηριότητας τους, υλοποιούν εργαστήρια, περιπτώσεις μελέτης και ομιλίες. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές μοιράζονται την πραγματική-πρακτική εμπειρία και καινοτόμες λύσεις, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ιδέες αλλά και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων από την καθημερινότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

Franchise αγγλόφωνο πρόγραμμα

Φοίτηση και ολοκλήρωση του Βρετανικού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα διατηρώντας τα ιδια standards.

Δωρεάν Παροχές

Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition

Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19).

Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 150.000 Επιχειρήσεις & Ελέυθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας.

ACCA – CIMA

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες έχουν απαλλαγή από 4 θεματικές ενότητες (Business and Technology, Management Accounting, Financial Accounting, Corporate and Business Law ) στις εξετάσεις της διεθνούς κύρους πιστοποίησης ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) για σταδιοδρομία ως ορκωτός λογιστής. Επίσης, με την ολοκλήρωση οι συμμετέχοντες πληρούν τις προϋποθέσεις για Masters Gateway Route του CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Corporate Reporting

Αυτό το μάθημα διερευνά τις χρηματοοικονομικές αναφορές λαμβάνοντας υπόψη τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές προοπτικές σε θέματα εταιρικής αναφοράς. το μάθημα θα επιτρέψει στους εκπαιδευομένους να κατανοήσουν τους περιορισμούς και τα προβλήματα που είναι εγγενή στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάλυση και τις αποφάσεις. Ενδεικτικά το περιεχόμενο καλύπτει θεματικές όπως: Μορφή και περιεχόμενο των Οικονομικών Καταστάσεων, Οικονομική ανάλυση και ερμηνεία, Εθνικά και διεθνή κανονιστικά πλαίσια εταιρικών αναφορών.

Global Financial Strategy

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει στους εκπαιδευομένους την κατανόηση των επιπτώσεων της παγκόσμιας χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις και τις λειτουργίες της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αξιολογήσουν την απόδοση μιας εταιρείας με βάση τη θεωρία και την πρακτική για την παγκόσμια οικονομική στρατηγική. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Πολυεθνικός προϋπολογισμός κεφαλαίου και κόστος κεφαλαίου, Διαχείριση κινδύνου συναλλαγματικής ισοτιμίας, Κίνδυνος στην παγκόσμια χρηματοδότηση

Financial and Business Strategy

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη μελλοντικών στρατηγικών ηγετών που θα δημιουργήσουν το όραμα και την κατεύθυνση για την οργανωτική ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη επιτυχία. Οι εκπαιδευόμενοι θα επικεντρωθούν σε τομείς όπως η στρατηγική χρηματοοικονομική λήψη αποφάσεων, πως αυτές σχετίζονται με τον κίνδυνο και πώς επηρεάζουν τη συνολική στρατηγική και τη λειτουργία των οργανισμών.

Strategic Audit

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει την εκτίμηση των μαθητών για το παγκόσμιο ρυθμιστικό περιβάλλον και τον αντίκτυπό της στον ρόλο και τις λειτουργίες των ελεγκτών. Οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν μια επίγνωση της πολιτικής ελέγχου και της ανάπτυξης στρατηγικής σε υψηλό επίπεδο. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Επισκόπηση του παγκόσμιου ρυθμιστικού και ελεγκτικού περιβάλλοντος, Σχεδιασμός ελέγχου, Επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων

Investment Analysis

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις κρίσιμες γνώσεις και τις αναλυτικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων για την αξιολόγηση του κινδύνου και των αποδόσεων, καθώς και την αξιολόγηση των επενδυτικών ευκαιριών σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικά κεφάλαια. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Χρηματοοικονομικές συναλλαγές (ίδια κεφάλαια, ομόλογα, συναλλάγματα, παράγωγα κ.λπ.), Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, Σχεδιασμός και διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Social Responsibility and Governance

Αυτό το μάθημα θα εξετάσει πώς οι προσδοκίες της κοινωνίας επηρεάζουν τις λογιστικές εκθέσεις που δημιουργούνται από μια επιχείρηση. Οι εκπαιδευόμενοι θα διερευνήσουν την αυξανόμενη σημασία της επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής διακυβέρνησης και τον αντίκτυπό τους στην ανάπτυξη εταιρικών κωδίκων δεοντολογίας, περιβαλλοντικού ελέγχου και δεοντολογικών αποφάσεων. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Το διεθνές πλαίσιο που διέπει τη νομοθεσία και την πρακτική διακυβέρνηση, Αναφορά εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Dissertation and Research Methods

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος ναι να εφαρμόσει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πρόγραμμα θέτοντας τους εκπαιδευόμενους ικανούς να διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα σε ένα σχετικό θέμα της επιλογής τους και να αναπτύξει την ικανότητα παρουσίασης, ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών με ανακλαστικό και κριτικό τρόπο. Ενδεικτικά το περιεχόμενο καλύπτει θεματικές όπως: Παραδείγματα της έρευνας στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, Ποιοτική ανάλυση δεδομένων και δεδομένων, Ποσοτική ανάλυση δεδομένων και δεδομένων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Το MSc Accounting and Finance του Northampton University διαφέρει από άλλα προγράμματα της βρετανικής εκπαίδευσης καθώς στοχεύει στην ανάπτυξη στελεχών που θα λαμβάνουν στρατηγικές οικονομικές αποφάσεις για το μέλλον της της εταιρίας τους. Οι συμμετέχοντες μέσω του μοναδικού portfolio μαθημάτων δεν θα αποκτήσουν μόνον τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επιδίωξη σταδιοδρομίας υψηλού επιπέδου, αλλά και τα αναγκαία εφόδια να καθορίζουν την πορεία του οργανισμού που εργάζονται. Σκοπός είναι η δημιουργία ελίτ αποφοίτων που να μπορούν να σταθούν με επιτυχία στον επαγγελματικό τους χώρο, είτε αυτός είναι μέσα σε μια επιχείρηση, είτε και ως μεμονωμένοι επαγγελματίες.

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:

 • φιλικό προς το Περιβάλλον
 • να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
 • με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
 • με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το Γραφείο Σταδιοδρομίας συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19)

Ως κάτοχοι MSc Accounting and Finance, έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι επιχειρήσεων,  στον οικονομικό και λογιστικό έλεγχο οργανισμών, ως επενδυτικοί σύμβουλοι, ως χρηματοοικονομικοί αναλυτές κ.α.

Το διδακτικό προσωπικό είναι πιστοποιημένοι Ορκωτοί Ελεγκτές, Λογιστές, Σύμβουλοι επιχειρήσεων (FCCA, ΑΙΑ, ACA, ACCA) με πολύχρονη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουν, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσης τους. Επιπλέον είναι πιστοποιημένοι από το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Στην πλειοψηφία τους κατέχουν θέσεις μεσαίων και ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και μπορούν να μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες από τον κλάδο της Οικονομίας, της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών, οι οποίοι επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο επιχειρηματικό πεδίο που σχετίζεται με την λήψη οικονομικών αποφάσεων και την οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή κολεγίου
 • Διοικητική εμπειρία 3 ετών
 • Βεβαίωση σπουδών  ΙΕΚ & σημαντική διοικητική εμπειρία (για στελέχη χωρίς 1ο πανεπιστημιακό πτυχίο)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (CAE, IELTS 6.5, TOEFL, Cambridge Certificate of Proficiency ή αντίστοιχο).

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον με τις επαγγελματικές απαιτήσεις εξειδίκευσης συνεχώς να αυξάνουν, καθίσταται σαφές ότι η κατάλληλη προετοιμασία και εξασφάλιση των απαραίτητων εφοδίων δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα τυχαίας επιλογής, αλλά προϊόν καλά μελετημένης απόφασης και μεθοδικής προσπάθειας. Ο συνδυασμός του εγνωσμένου κύρους του Πανεπιστημίου του Northampton με τη γνώση και εμπειρία ενός από τους, μεγαλύτερους ταχύτερα αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας μας, τις άριστες υποδομές, αλλά πρωτίστως τη πολύ καλή καταρτισμένη ομάδα καθηγητών που το Κολλέγιο μας διαθέτει, εξασφαλίζει τα εχέγγυα της επιτυχίας. Σε προσκαλούμε να γίνεις και εσύ μέρος της οικογένειας του Epsilon Net College να αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια επιτυχίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και να διαμορφώσεις τις προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων επαγγελματικής αποκατάστασης και προσωπικής σου εξέλιξης.

Μαρκος Πλυτας – Ακαδημαικός Διευθυντής Epsilon College

Είπαν για εμάς

Ουρανία Χάλαρη-Νίτσικα

HR Manager Raben INTERTRANS AE

Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών HRM του Northamphton University, και πιστεύω ότι έκανα την πιο σωστή επιλογή. Ένα ευέλικτο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της αγοράς και με εξαιρετικούς καθηγητές.

Μαρία Μακαρά

Kounoupis & Co, Operations Manager – MA Human Resource Management

Epsilon Net College is exceptional.
The course material and allocation of tasks helped make studying engaging and feasible. Being entirely online, the weekly classes were an excellent method for keeping involved. The course information was excellent and presented in a clear and easy-to-follow way. Despite being fully remote, I received exceptional student support. Having the ability to resubmit assignments multiple times using Turnitin was beneficial. The lectures were recorded, allowing me to review them in case I missed any.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Customer Success Representative, Epsilon Net Group – MBA

Earning my Master of Business Administration from the University of Northampton through Epsilon College was a transformative experience. While the master itself challenged me academically, I wouldn’t have navigated it as smoothly without the support and guidance Epsilon College provided. Their dedicated staff was always available to answer questions, offer guidance, and ensure I had the resources necessary to succeed. They truly went above and beyond to support my personal and academic growth, fostering a learning environment that allowed me to achieve my goal. Finishing my MBA, was one of the most beautiful yet most challenging experience I ever had.

Χρυσόστομος Φανόπουλος

Accounting Manager στην εταιρεία Makios Logistics, H.I.G Group – MSc Accounting and Finance

Αποφάσισα να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως μετά από αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο , αρωγός στην απόφαση μου αυτή ήταν το Epsilon College το οποίο με παρότρυνε να το παρακολουθήσω χωρίς να χάνω χρόνο από το καθημερινό μου πρόγραμμα.


Οι έμπειροι καθηγητές με βοήθησαν με τις σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης και διδασκαλίας όπως αρμόζει σε ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό με εφαρμογή στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική.


Το πανεπιστήμιο του Northampton από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο δίνει μεγαλύτερη αξία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και στην επιλογή που έκανα για το Epsilon College

Ζερβάκη Αριάδνη

Co-Owner at Accounting Office Zervaki-Trochalakis GP / Payroll Consultant – MA Human Resource Management

Ο τομέας του HR αποτελεί για εμένα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον η σωστή διαχείριση του προσωπικού είναι μέγιστης σημασίας.


Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Epsilon College. Ένα από τα βασικά προνόμια είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης, κάτι που δίνει το πλεονέκτημα σε όλους τους εργαζόμενους που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις του να το τολμήσουν.


Άκρως επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, εναρμονισμένο με της τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του HR. Οι καθηγητές του προγράμματος άρτια καταρτισμένοι, με άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο, πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και να μας συμβουλεύσουν.


Η δε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Northampton προσθέτει αξία στον τίτλο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο HR.

Αλέξανδρος Τσάτσος

Accounting and Finance Consultant – MSc in Accounting & Finance

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Science in Accounting and Finance μου έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσω σύνθετες έννοιες λογιστικής και χρηματοοικονομικής και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Η επικοινωνία μου με τους διδάσκοντες, το προσωπικό του Πανεπιστημίου και του κολλεγίου ήταν εξαιρετική και ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν άμεσα σε όλες τις απορίες μου.

Αλεξάνδρα Λύρα

Chief HR Officer, Streem Global, H.I.G. Group – MA Human Resource Management

H επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος, ήταν μία απόφαση που με απασχολούσε αρκετό καιρό. Όταν ενημερώθηκα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University, γρήγορα πείστηκα, ότι θα ήταν προς όφελός μου, να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο.
Από την αρχή μέχρι και το πέρας των σπουδών μου, η εμπειρία ήταν εξαιρετική!


Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένας νέος επαγγελματίας στον τομέα του HR, έχει την ευκαιρία να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εφόδια, που απαιτούν οι σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.


Από την άλλη μεριά, τα έμπειρα στελέχη του χώρου, μπορούν να αποκτήσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων (τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα, τις στρατηγικές HR, τα διαθέσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες κ.α.) αλλά και να γνωριστούν και συνεργαστούν με άλλα καταξιωμένα στελέχη του χώρου.


Τέλος, το μοντέλο της απομακρυσμένης παρακολούθησης των διαλέξεων, σίγουρα συμβάλει θετικά στην όλη εκπαιδευτική εμπειρία, με δεδομένο το απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας που οι περισσότεροι έχουμε.

Έλενα Μανουρά

Consultant – MBA

Με το πέρας του μεταπτυχιακου πρόγραμματος MBA από το πανεπιστήμιο του Northampton ωφελήθηκα από ένα τρομερά σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης , καθηγητές με υψηλό γνωστικο επίπεδο και εμπειρία. Έχω περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές και ανέπτυξα το δίκτυο γνωριμιών μου.

Σταυρος Μαρδάκης

Senior Payroll Specialist, Dixons South East Europe – MA Human Resource Management

As a Master of Arts in HR graduate, I can confidently say that the program has given me a comprehensive understanding of the field of human resources. The courses were well-designed and covered a broad range of topics, including employee relations, recruitment, and compensation.

The professors were knowledgeable and approachable, and were always available to answer my questions. The program also provided numerous opportunities for professional development, including internships and networking events.

Overall, the Master of Arts in HR program has prepared me well for a career in human resources, and I would highly recommend it to anyone looking to advance in this field.

Θεοδόσης Ηλίας

Assistant Account Manager στην Eurobank – ΜΒΑ

Η αποφοίτησή μου από το Epsilon College με τον τίτλο του MBA, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής μου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει πλήρη κατανόηση των επιχειρηματικών εννοιών και στρατηγικών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις επιχειρηματικές δεξιότητές μου.Το έμπειρο προσωπικό του Epsilon College παρέχει ένα άριστο περιβάλλον μάθησης, μέσα από το οποίο κάποιος ενθαρρύνεται να εξερευνήσει νέες ιδέες και προοπτικές.

Αυτή η υποστηρικτική ατμόσφαιρα όχι μόνο εμπλούτισε την ακαδημαϊκή μου εμπειρία, αλλά ενθάρρυνε επίσης τη συνεχή επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων τόσο με μέλη ΔΕΠ όσο και με συμφοιτητές.

Ακόμη, οι πρακτικές γνώσεις που απέκτησα μέσω των διαδραστικών διαλέξεων και της μελέτης πολλαπλών case studies με έχουν βοηθήσει ουσιαστικά στον χώρο εργασίας μου, επιτρέποντάς μου να εφαρμόζω καινοτόμες λύσεις, να λαμβάνω τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αντιλαμβάνομαι πλήρως πολύπλοκα επιχειρηματικά σενάρια.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors