MSc

Accounting & Finance

Home // Σπουδές // MASTERS // MSc in Finance

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική στοχεύει στην ανάπτυξη υψηλόβαθμων στελεχών, ικανών να αξιολογούν και να λαμβάνουν στρατηγικές οικονομικές αποφάσεις για το μέλλον της εταιρίας τους.

Οκτώβριος & Μάρτιος

1 έτος ή 1,5 έτος

Ευέλικτη Φοίτηση

Αθήνα & Θεσσαλονίκη

University of Northampton

Αγγλικά

Μεταπτυχιακό

Μαρκος Πλυτας

Γιατί να επιλέξω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Epsilon College;

University of Northampton

Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

Ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο καλύπτει στρατηγικά πεδία στην λογιστική και τα χρηματοοικονομικά: Strategic Audit, Financial and Business Strategy, Global Financial Strategy, Investment Analysis κ.α. Επιπλέον παρέχονται εκπαιδεύσεις σε λογιστικά προγράμματα της Epsilon Net όπως το Digital Αccounting, Hyper Axion Λογιστική & Extra Λογιστική κ.α.

Guest Lecturing στο Epsilon College

Στο πρόγραμμα — υλοποιείται η πρακτική του Guest Lecturing με ομιλίες εξειδικευμένων στελεχών με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών σε επίκαιρα και πρακτικά θέματα από την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των μαθημάτων experts, με εξέχουσα θέση στον τομέα της δραστηριότητας τους, υλοποιούν εργαστήρια, περιπτώσεις μελέτης και ομιλίες. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές μοιράζονται την πραγματική-πρακτική εμπειρία και καινοτόμες λύσεις, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ιδέες αλλά και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων από την καθημερινότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

Franchise αγγλόφωνο πρόγραμμα

Φοίτηση και ολοκλήρωση του Βρετανικού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα διατηρώντας τα ιδια standards.

Δωρεάν Παροχές

Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition

Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19).

Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 132.000 Επιχειρήσεις & Ελέυθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

ACCA – CIMA

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες έχουν απαλλαγή από 4 θεματικές ενότητες (Business and Technology, Management Accounting, Financial Accounting, Corporate and Business Law ) στις εξετάσεις της διεθνούς κύρους πιστοποίησης ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) για σταδιοδρομία ως ορκωτός λογιστής. Επίσης, με την ολοκλήρωση οι συμμετέχοντες πληρούν τις προϋποθέσεις για Masters Gateway Route του CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Corporate Reporting

Αυτό το μάθημα διερευνά τις χρηματοοικονομικές αναφορές λαμβάνοντας υπόψη τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές προοπτικές σε θέματα εταιρικής αναφοράς. το μάθημα θα επιτρέψει στους εκπαιδευομένους να κατανοήσουν τους περιορισμούς και τα προβλήματα που είναι εγγενή στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάλυση και τις αποφάσεις. Ενδεικτικά το περιεχόμενο καλύπτει θεματικές όπως: Μορφή και περιεχόμενο των Οικονομικών Καταστάσεων, Οικονομική ανάλυση και ερμηνεία, Εθνικά και διεθνή κανονιστικά πλαίσια εταιρικών αναφορών.

Global Financial Strategy

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει στους εκπαιδευομένους την κατανόηση των επιπτώσεων της παγκόσμιας χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις και τις λειτουργίες της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αξιολογήσουν την απόδοση μιας εταιρείας με βάση τη θεωρία και την πρακτική για την παγκόσμια οικονομική στρατηγική. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Πολυεθνικός προϋπολογισμός κεφαλαίου και κόστος κεφαλαίου, Διαχείριση κινδύνου συναλλαγματικής ισοτιμίας, Κίνδυνος στην παγκόσμια χρηματοδότηση

Financial and Business Strategy

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη μελλοντικών στρατηγικών ηγετών που θα δημιουργήσουν το όραμα και την κατεύθυνση για την οργανωτική ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη επιτυχία. Οι εκπαιδευόμενοι θα επικεντρωθούν σε τομείς όπως η στρατηγική χρηματοοικονομική λήψη αποφάσεων, πως αυτές σχετίζονται με τον κίνδυνο και πώς επηρεάζουν τη συνολική στρατηγική και τη λειτουργία των οργανισμών.

Strategic Audit

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει την εκτίμηση των μαθητών για το παγκόσμιο ρυθμιστικό περιβάλλον και τον αντίκτυπό της στον ρόλο και τις λειτουργίες των ελεγκτών. Οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν μια επίγνωση της πολιτικής ελέγχου και της ανάπτυξης στρατηγικής σε υψηλό επίπεδο. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Επισκόπηση του παγκόσμιου ρυθμιστικού και ελεγκτικού περιβάλλοντος, Σχεδιασμός ελέγχου, Επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων

Investment Analysis

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις κρίσιμες γνώσεις και τις αναλυτικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων για την αξιολόγηση του κινδύνου και των αποδόσεων, καθώς και την αξιολόγηση των επενδυτικών ευκαιριών σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικά κεφάλαια. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Χρηματοοικονομικές συναλλαγές (ίδια κεφάλαια, ομόλογα, συναλλάγματα, παράγωγα κ.λπ.), Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, Σχεδιασμός και διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Financial Decision Making

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευόμενους στρατηγικές γνώσεις και ικανότητες στην πρακτική εφαρμογή των λογιστικών και ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις, καθώς και των τεχνικών διαχείρισης πληροφοριών και εφαρμογών πληροφορικής. Εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με δεξιότητες που επιτρέπουν κριτική ερμηνεία και ανάλυση λογιστικών και οικονομικών πληροφοριών σε εταιρικά πλαίσια λήψης αποφάσεων. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί στόχοι, βασικοί ενδιαφερόμενοι και λογοδοσία, προστιθέμενη αξία των μετόχων, Προϋπολογισμός και έλεγχος του προϋπολογισμού, Επιχειρησιακοί προϋπολογισμοί, Οικονομική διαχείριση σε όλο τον κόσμο: ανταγωνιστικές προοπτικές, μοντέλα και πρακτικές, Ηθική & νομική συμπεριφορά και ΕΚΕ στην οικονομική πρακτική.

Social Responsibility and Governance

Αυτό το μάθημα θα εξετάσει πώς οι προσδοκίες της κοινωνίας επηρεάζουν τις λογιστικές εκθέσεις που δημιουργούνται από μια επιχείρηση. Οι εκπαιδευόμενοι θα διερευνήσουν την αυξανόμενη σημασία της επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής διακυβέρνησης και τον αντίκτυπό τους στην ανάπτυξη εταιρικών κωδίκων δεοντολογίας, περιβαλλοντικού ελέγχου και δεοντολογικών αποφάσεων. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Το διεθνές πλαίσιο που διέπει τη νομοθεσία και την πρακτική διακυβέρνηση, Αναφορά εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Dissertation and Research Methods

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος ναι να εφαρμόσει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πρόγραμμα θέτοντας τους εκπαιδευόμενους ικανούς να διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα σε ένα σχετικό θέμα της επιλογής τους και να αναπτύξει την ικανότητα παρουσίασης, ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών με ανακλαστικό και κριτικό τρόπο. Ενδεικτικά το περιεχόμενο καλύπτει θεματικές όπως: Παραδείγματα της έρευνας στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, Ποιοτική ανάλυση δεδομένων και δεδομένων, Ποσοτική ανάλυση δεδομένων και δεδομένων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Το MSc Accounting and Finance του Northampton University διαφέρει από άλλα προγράμματα της βρετανικής εκπαίδευσης καθώς στοχεύει στην ανάπτυξη στελεχών που θα λαμβάνουν στρατηγικές οικονομικές αποφάσεις για το μέλλον της της εταιρίας τους. Οι συμμετέχοντες μέσω του μοναδικού portfolio μαθημάτων δεν θα αποκτήσουν μόνον τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επιδίωξη σταδιοδρομίας υψηλού επιπέδου, αλλά και τα αναγκαία εφόδια να καθορίζουν την πορεία του οργανισμού που εργάζονται. Σκοπός είναι η δημιουργία ελίτ αποφοίτων που να μπορούν να σταθούν με επιτυχία στον επαγγελματικό τους χώρο, είτε αυτός είναι μέσα σε μια επιχείρηση, είτε και ως μεμονωμένοι επαγγελματίες.

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:

 • φιλικό προς το Περιβάλλον
 • να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
 • με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
 • με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19)

Ως κάτοχοι MSc Accounting and Finance, έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι επιχειρήσεων,  στον οικονομικό και λογιστικό έλεγχο οργανισμών, ως επενδυτικοί σύμβουλοι, ως χρηματοοικονομικοί αναλυτές κ.α.

Το διδακτικό προσωπικό είναι πιστοποιημένοι Ορκωτοί Ελεγκτές, Λογιστές, Σύμβουλοι επιχειρήσεων (FCCA, ΑΙΑ, ACA, ACCA) με πολύχρονη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουν, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσης τους. Επιπλέον είναι πιστοποιημένοι από το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Στην πλειοψηφία τους κατέχουν θέσεις μεσαίων και ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και μπορούν να μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες από τον κλάδο της Οικονομίας, της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών, οι οποίοι επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο επιχειρηματικό πεδίο που σχετίζεται με την λήψη οικονομικών αποφάσεων και την οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή κολεγίου
 • Διοικητική εμπειρία 3 ετών
 • Βεβαίωση σπουδών  ΙΕΚ & σημαντική διοικητική εμπειρία (για στελέχη χωρίς 1ο πανεπιστημιακό πτυχίο)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (CAE, IELTS 6.5, TOEFL, Cambridge Certificate of Proficiency ή αντίστοιχο).

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον με τις επαγγελματικές απαιτήσεις εξειδίκευσης συνεχώς να αυξάνουν, καθίσταται σαφές ότι η κατάλληλη προετοιμασία και εξασφάλιση των απαραίτητων εφοδίων δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα τυχαίας επιλογής, αλλά προϊόν καλά μελετημένης απόφασης και μεθοδικής προσπάθειας. Ο συνδυασμός του εγνωσμένου κύρους του Πανεπιστημίου του Northampton με τη γνώση και εμπειρία ενός από τους, μεγαλύτερους ταχύτερα αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας μας, τις άριστες υποδομές, αλλά πρωτίστως τη πολύ καλή καταρτισμένη ομάδα καθηγητών που το Κολλέγιο μας διαθέτει, εξασφαλίζει τα εχέγγυα της επιτυχίας. Σε προσκαλούμε να γίνεις και εσύ μέρος της οικογένειας του Epsilon Net College να αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια επιτυχίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και να διαμορφώσεις τις προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων επαγγελματικής αποκατάστασης και προσωπικής σου εξέλιξης.

Μαρκος Πλυτας – Ακαδημαικός Διευθυντής Epsilon College

Είπαν για εμάς

Θανάσης Λιγνός

Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων – Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. ΜΑ Human Resource Management – University of Northampton

Αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε ένα καταξιωμένο όνομα, όπως αυτό του Epsilon College.

Το πρόγραμμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένα ευέλικτο, επιτυχημένο και υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακό.

Το εκπαιδευτικό υλικό πλήρες, το πρόγραμμα σπουδών ενημερωμένο με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Το επίπεδο των φοιτητών πολύ υψηλό, από όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομίας.

Οι καθηγητές του προγράμματος καταξιωμένοι, με εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κοντά μας και μόνιμα πρόθυμοι να δώσουν την βοήθεια τους. Η συνεργασία του Epsilon College με το Πανεπιστήμιο Northampton, καθιστά αυτό το πρόγραμμα εγγυημένη λύση Μεταπτυχιακών σπουδών στο HR.

Vaios Bizios

Accountant-Assistant to CFO, Damavand SA

Η κατοχή ενός πτυχίου αποτελεί ορόσημο για την έναρξη της επαγγελματικής πορείας, ωστόσο η κτήση ενός μεταπτυχιακού δίνει την δυνατότητα εμβάθυνσης στο αντικείμενο σπουδών και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Accounting & Finance της Epsilon College, μου προσέφερε όλα τα κατάλληλα εφόδια και μια πιο άρτια εξειδίκευση στον οικονομικό κλάδο. Το προαναφερόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν ικανοποίησε μόνο την επιθυμία μου για περαιτέρω επιμόρφωση αλλά αποτέλεσε και εφαλτήριο μιας νέας επιτυχημένης σταδιοδρομίας.

Φωτεινή Γαβριηλίδου

Key Account Executive, Όμιλος Epsilon Net

Είχα την τύχη να είμαι από τους πρώτους που ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University.

Αρχική σκέψη μου ήταν να αξιοποιήσω το χρόνο μου μέσα στην πανδημία αποκτώντας περισσότερα εφόδια και γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του HR, ώστε να είμαι και πιο αποτελεσματική στις συνεργασίες μου.

Παρακολούθησα το full time πρόγραμμα και χωρίς αμφιβολία θα μπορούσα να δηλώσω ότι πρόκειται για μια από τις πιο σωστές αποφάσεις που έλαβα για επιλογή προγράμματος, όσον αφορά την επιμόρφωσή μου και την επαγγελματική μου ανέλιξη, αλλά και την προσωπική μου εξέλιξη.

Εκπληκτικό πανεπιστήμιο το Northampton, άρτιο πρόγραμμα και τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν καθηγητές με επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις απτές της αγοράς στο HR αντικείμενο.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με επιστημονικό υπόβαθρο, best practices και καινούριες τάσεις στο πεδίο του HR, εντυπωσιακή η βιβλιοθήκη του Northampton με πρόσβαση σε αυτή ως φοιτητές. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ με ευγνωμοσύνη και στην υποστήριξη των στελεχών και της γραμματείας του Epsilon College που ήταν  πολύτιμη, ειδικά στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Συστήνω ανεπιφύλακτα το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σε όποιο νέο, αλλά και έμπειρο επαγγελματία επιθυμεί να εμβαθύνει στα διάφορα εργαλεία, τις νέες τάσεις και μεθοδολογίες  του μαγικού HR κόσμου και παράλληλα να διευρύνει τους ορίζοντές του.

Γεώργιος Μαζιάς

Διευθυντής Sportday ΑΕΠΕΕ – UEFA Champions League Project Manager at Mega TV

Eυέλικτο. Αποτελεσματικό. Ένα πρόγραμμα χωρίς… αστερίσκους. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς. Εκεί που η γνώση γίνεται πληροφορία και η εκπαίδευση μετουσιώνεται σε εφόδια για κάθε επαγγελματία. Οι καθηγητές πάντα δίπλα σου. Πλατφόρμα εύχρηστη. Άμεση πρόσβαση στις πλατφόρμες του αγγλικού Πανεπιστημίου. Είσαι στην Ελλάδα, αλλά νιώθεις και είσαι κανονικός φοιτητής του University of Northampton. To Epsilon College έχει φροντίσει και για αυτό. Κάτι παραπάνω από ένα κολλέγιο, πολλά περισσότερα από ένα Master of Science.

Peter Saant

Group Treasurer | Finance & Operations

Following my long years of experience in group treasury of a multinational corporation reporting to the C level executives, I decided to pursue a master’s degree in Finance & Accounting to enhance and update my knowledge and obtain a complete view of the said field in search for my next step in my career.

Most of the modules helped me in improving my knowledge in finance however, to my surprise, through my master’s studies at Epsilon College, I was introduced to a relatively new subject of ESG (Environmental, Social and Governance) which I had no previous experience in and that was closely related to my field of expertise and is very crucial for the viability and performance of corporations today. I strongly believe such learning experience will assist me elevate my career path in the foreseeable future.

I am satisfied that the course of 18 months was up to date, delivered by professional tutors who presently work in the industry (bankers and finance specialists of multinationals) who shared their work experience with their students throughout, making the theoretical part applicable and comparable to actual industry events.

I was also impressed with the organisation of the college in setting up the study sessions and programs that allowed me to manage my time working, studying, and spending quality time with my family. The whole experience was very enjoyable and extremely useful.

Σκαμνάκη Σταυρούλα

Accounting Supervisor in the area of Chania, Crete at Domes Resorts

Η μετεκπαίδευση , σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι μια σημαντική απόφαση που θα πρέπει να λαμβάνετε με γνώμονα ισχυρά προσωπικά κριτήρια, στόχους και επιδιώξεις. Η συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance Λογιστική και Χρηματοοικονομικά της Epsilon College , υποστηρίζει και ενισχύει την πρόθεση μου για εμβάθυνση και ειδίκευση πάνω στο αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Η σταδιακή απορρόφηση γνώσεων και διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα, καθιστά το πρόγραμμα αυτό μια συναρπαστική εμπειρία , που προσφέρει ουσιαστικά.

Αναστασία Ηλιοπούλου

Payroll Assistant at Johnson & Johnson

Η απόφασή μου να συμμετάσχω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Epsilon College, στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς ήδη είμαι σε θέση να αναγνωρίζω τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου αυτού στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γνώσεις αλλά και οι συνεχείς πρακτικές μέθοδοι που προσφέρει το πρόγραμμα σε καθιστούν ένα άξιο στέλεχος, ικανό να διαχειριστεί οιαδήποτε ανάγκη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο, μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Το καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό με πραγματική, πολυετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο και πάντοτε πρόθυμο να ενισχύσει την προσπάθειά μας, συνέβαλε σημαντικά σε αυτό. Τα εφόδια του προγράμματος, σε συνδυασμό με την ευρεία αναγνώριση του πανεπιστημίου του Northampton, κατόρθωσαν να με εντάξουν στον κόσμο του HRM, δίνοντας μου την δυνατότητα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου.

Στεφανία Φαρσάτη

Human Resources Manager at Renault & Auto Unit – N.Poulakis

Η επιλογή της Epsilon Net College για την μεταπτυχιακή φοίτηση στο τομέα του HRM είναι μοναδική. Επαγγελματισμός, αξιοπιστία, πλήρως καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο τομέα και πρόθυμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύπτει

Κατά την περίοδο της φοίτησης μου, είχα την ευκαιρία να διευρύνω τους ορίζοντες μου, να βελτιώσω την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού στην εργασία μου, και να παρέχω άμεσα, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, καινοτόμες λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα που ταλανίζουν όλο τον επιχειρησιακό κλάδο στις μέρες μας, πρωτίστως στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.

Το συστήνω ανεπιφύλακτα, όχι μόνο σε ανερχόμενα, αλλά και εδραιωμένα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία μέσω του προγράμματος θα επωφεληθούν της σύγχρονης επιμόρφωσης στον κλάδο εργασίας τους.

Νάνσυ Ντίμσα

HR Assistant Recruiter – Teleperformance

Μέσω της φοίτησής μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΑ HRM στο Epsilon Net College κατάφερα να διευρύνω τους ορίζοντες μου και να αρχίσω να κατανοώ καλύτερα τον επιχειρηματικό κόσμο και συγκεκριμένα το πεδίο του Ανθρώπινου Δυναμικού. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω ανθρώπους από διαφορετικές βιομηχανίες που είχαν τη δική τους άποψη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος συζήτησης. Μέσω του προγράμματος σπουδών που σχετίζεται με τις τρέχουσες τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα ευρύ δίκτυο φοιτητών και τη συμμετοχή καθηγητών με «πραγματική» εργασιακή εμπειρία, το πρόγραμμα HRM με βοήθησε να προχωρήσω στο επόμενο βήμα της καριέρας μου.

Όχι μόνο μου προσέφερε τις τεχνικές δεξιότητες που χρειαζόμουν, αλλά επίσης χρήσιμα soft skills μέσω εργαστηρίων, μεμονωμένων σχεδίων ανάπτυξης και ανατροφοδότησης.

Σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα HRM, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι θα συνειδητοποιήσετε αμέσως την αξία αυτού του προγράμματος! Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορείτε να κατανοήσετε τη φύση του HRM και των συστημάτων του.

Χρήστος Τσελεμπής

Human Resources Consultant | Employer Branding Specialist | HR Generalist – Agrotech S.A

Η απόφαση μου, να πραγματοποιήσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Epsilon College , αποδείχτηκε η σωστότερη! Οι γνώσεις που απέκτησα κατά τη διάρκεια του Master in Human Resources Management, προήλθαν τόσο από τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικού υλικού αλλά και από το ευρύτερο κλίμα ερεθισμάτων και συζητήσεων μέσα από διαλέξεις και εργασίες.

Οι καθηγητές, μας παρείχαν ευχάριστη online εμπειρία, παρά τις δυσχέρειες της πανδημίας. Θα χαρακτήριζα τις σπουδές μου Epsilon College, ως ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, αρκετή μελέτη, αλλά και πολλές όμορφες στιγμές! Η αναγνώριση της αξίας του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Northampton μου έδωσε τα εφόδια να κάνω τα πρώτα μου βήματα στον κόσμο του HR.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors